Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Dňa 28.06.2021 bola zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67, Uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30.8.2021, ďalšia je 1.11.2021.

V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:

a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;

c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);

d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;

f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.

Projekt musí spĺňať princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie uvedené v prílohe 8 výzvy.

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest.

Žiadateľ za predchádzajúcich 12 mesiacov od vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP a počas jej platnosti neznížil kapacity (miesta), resp. nedošlo k zrušeniu kapacít/MŠ (s výnimkou zrušenia kapacít z dôvodu havarijného stavu zariadenia alebo nevyhovujúcich hygienických podmienok).

Minimálna a maximálna výška príspevku nie je stanovená.

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

  • max. vo výške 8 950 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
  • max. vo výške 2 900 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Smerný ukazovateľ zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy je možné využiť iba v prípade, ak súčasťou vytvárania nových kapacít MŠ sú aj intervencie stavebného charakteru v rámci existujúcich priestorov MŠ, ktoré vyplývajú z potreby rozširovania kapacít MŠ, alebo je súčasťou projektu adaptácia existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania.

V prípade budovania nového objektu, bez intervencie stavebného charakteru v rámci existujúcich priestorov MŠ, sa uplatňuje iba smerný ukazovateľ na vytvorenie nových kapacít materskej školy v prepočte na 1 dieťa.

V prípade prekročenia stanovených benchmarkov, alebo prekročenia stanovených finančných limitov budú výdavky nad referenčnú hodnotu benchmarku, alebo výdavky nad stanovený limit posúdené ako neoprávnené.

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-kod-vyzvy-irop-po2-sc221-2021-67/1124-67-1124-16922/