MAS–ky jedinečné a nepochopené

Unikátnosť prístupu Leader je v tom, že o projektoch nerozhoduje úradník „od stola v Bratislave“, ale priamo ľudia v regióne.
Hoci máme za sebou viac ako 7 rokov z toho programového obdobia, nie je realizovaný ani jeden konkrétny projekt! Dnes sme sa dostali do situácie, kde na jednej strane chytáme zajaca za chvost v podobe nevyhnutnosti minúť nevyčerpané prostriedky v dosluhujúcej programovej kapitole, a  na druhej strane nám uniká vlak  pri nastavení podmienok v novom programovom období.

Miestne akčné skupiny (MAS) sú jedinečný projekt verejno – súkromného partnerstva samosprávy, podnikateľského a neziskového sektora, ktorý fungujú na princípe Leader. MAS spolupracuje na rozvoji svojho územia a získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a z národných programov.

Samotné slovo  Leader  znamená skratku z francúzskeho Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale. Voľne preložené  „spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“.

Cieľom prístupu Leader je podporovať najmä obyvateľov vidieka a malých miest, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a aby spoločne realizovali rozvojové stratégie.

Unikátnosť prístupu Leader je v tom, že zodpovednosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov  preberajú už spomínané miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu. Inými slovami povedané, o projektoch nebude rozhodovať úradník „od stola v Bratislave“, ale priamo ľudia v regióne.

Prvýkrát si tento model Slovensko vyskúšalo v programovacom období 2007-2013. Garantom celého procesu  bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Do programu sa zapojilo 30 miestnych akčných skupín. Výsledky ich práce je možné vidieť na konkrétnych príkladoch v desiatkach obcí na celom Slovensku (viď foto príklady z Hornej Súče a Trenčianskych Teplíc).

V súčasnom programovacom období 2014 – 2020  na Slovensku pôsobí  110 miestnych akčných skupín, čo predstavuje viac ako 2000 obcí a miest s  3 miliónmi obyvateľov. Na realizáciu tohto programu je vyčlenených 200 mil. eur z fondov Európskej únie.

Hoci máme za sebou viac ako 7 rokov (možnosť čerpať až do roku 2023)  z toho programového obdobia, nie je realizovaný ani jeden konkrétny projekt! Čo však vidíme, sú pravidelné prísľuby kompetentných o zlepšení  nelichotivej situácie. Dnes sme sa dostali do situácie, kde na jednej strane chytáme zajaca za chvost v podobe nevyhnutnosti minúť nevyčerpané prostriedky v dosluhujúcom programovom období, a  na druhej strane nám uniká vlak  pri nastavení podmienok v novom programovom období. Ministerstvo pôdohospodárstva plánuje (v tichosti)  dramaticky znížiť počty MASiek, ako aj ich finančnú podporu. Hoci rezort vedený podpredsedníčkou vlády V. Remišovou má vo svojom názve regionálny rozvoj, tvári sa, akoby sa ho tento problém  ani netýkal. Regionálny rozvoj  v jeho ponímaní sa zúžil na transparentnejšie prerozdeľovanie dotácie pre zaostalé regióny. Pritom na Slovensku nemáme lepší inštitút na prerozdeľovanie finančných zdrojov do územia, ako sú miestne akčné skupiny.

Aj preto zainteresovaní začali biť na poplach. Situácia si  už vyžaduje krízový manažment. Nielen zo strany riadiaceho orgánu, ale aj samotných MASiek. Už nie je čas hľadať vinníkov tohto stavu. To  nám  situáciu nevyrieši. Aj preto Národná sieť Miestnych akčných skupín prijala tzv. „desatoro“, kde jasne zadefinovala základné rámce fungovania komunitného rozvoja už v nastávajúcom období.

Tu sú:

 1. Umožniť podporu stratégií miestneho rozvoja prostredníctvom viacerých fondov s ohľadom na špecifiká a potreby jednotlivých MAS.  Túto skutočnosť už dávno pochopili kolegovia v Českej republike a ich aktivity sú podporované až zo štyroch fondov – IROP, PRV, OP Zaměstnanost a OP ŽP. Na Slovensku ideme opačným smerom a pretláčame iba jeden fond.
 2. Na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER vyčleniť financie vo výške minimálne 300 mil. € zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (13 %) a minimálne 330 mil. € z Operačného programu Slovensko (2 %).
 3. Zjednotiť podmienky a pravidlá pre MAS pri podpore projektov miestnych subjektov z viacerých fondov, vrátane procesov verejného obstarávania .  V prípade pravidiel v obstarávaní dochádza až k tragikomickým situáciám. Napríklad pri nákupe kávy za 5 euro sa vyžadujú tri cenové ponuky a vyplnenie ďalších 5 dokladov (záznam z prieskumu trhu, čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov, poverenie zamestnanca s úradne overeným podpisom, zoznam dokumentov k zákazke, žiadosť o kontrolu obstarávania). A potom všetky tieto dokumenty treba nahrať do elektronického systému ITMS2014+.
 4. Podporu na chod MASiek a animácie financovať len z jedného fondu.
 5. Zjednodušiť pravidlá čerpania finančných prostriedkov v rámci metódy LEADER a nástroja CLLD.    Zadefinovať ich na začiatku a nemeniť počas programového obdobia, ako sa tomu deje v súčasnosti.
 6. Zásadne zjednodušiť proces výberu MAS, implementácie stratégií miestneho rozvoja, vrátane prípravy a výberu projektov podporených prostredníctvom výziev MAS.   Ako memento musí slúžiť skúsenosť z  predchádzajúcich rokov. Prvé kolo výberu bolo vyhlásené a uzavreté v roku 2015. Začiatkom roka 2016 nasledovalo druhé kolo, ktoré však rezort vtedajšej ministerky G. Matečnej zrušil a koncom toho istého roka opäť vyhlásil. Začiatkom nového roka sa však zrušil kompletne celý proces a  začalo sa úplne odznova. Jednotlivé MASky nakoniec dostali rozhodnutie, že budú zapojené do tohto programu v decembri 2017 a zmluvy podpisovali až v nasledovnom roku.  Reálne výzvy sa mohli vyhlasovať až v rokoch 2018 a 2019…
 7. Pokryť čo najväčšie územie Slovenska miestnymi akčnými skupinami, avšak optimalizovať ich počet.
 8. Zvýšiť minimálne kritériá na veľkosť MAS s cieľom zefektívniť implementáciu prístupu LEADER. Na  vznik akčnej skupiny bude nevyhnutné mať aspoň 15 obcí a počet obyvateľov nesmie klesnúť pod 15 tisíc.
 9. Pri výpočte finančnej alokácie na jednu MAS zohľadniť tri kritériá ako sú  počet obyvateľov v území MAS (váha 50 %), počet obcí v MAS (váha 35 %) a rozloha MAS (váha 15 %) Mieru nezamestnanosti na území MAS netreba vôbec zohľadňovať. Dnes mnohé MASky (najmä na západe Slovenska) zápasia s týmto nezmyselným ukazovateľom.
 10. Zlepšiť podmienky pre implementáciu stratégií miestneho rozvoja nasledovným spôsobom:
 • posilniť pravidelnú komunikáciu medzi riadiacimi/platobnými orgánmi a MAS
 • organizovať spoločné školenia pre zamestnancov
 • zaviesť pravidelné zasadnutia pracovných skupín
 • zefektívniť systém otázok a odpovedí zo strany MASiek a riadiacich orgánov

Ak si tieto (oprávnené) požiadavky osvoja aj naše dva riadiace orgány v podobe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, tak sa možno dočkáme niečoho takého ako aj naši kolegovia z Českej republiky…

Celý článok si môžete prečítať tu: