Tlačová správa PPA: „Odpočet činnosti PPA pod vedením generálneho riaditeľa JOZEFA KISSA a akreditačný proces“

Bratislava, 16. septembra 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pod vedením generálneho riaditeľa Jozefa Kissa prijala opatrenia, ktoré majú zaručiť obnovenie akreditácie pre agentúru k 15. októbru 2021. Obnovenie akreditácie predpokladá splnenie 72 opatrení, pre ktoré má PPA akreditáciu podmienečne pozastavenú. Rozhodlo o tom 14. októbra 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA: „V čase môjho nástupu do funkcie 1. júla 2021 bolo navrhnutých na splnenie 44 opatrení, ale niektoré z nich sme sa rozhodli ešte dopracovať v zmysle odporúčaní. K dnešnému dňu evidujeme 56 opatrení ako splnených. Zostáva nám teda ešte dokončiť 16, čo znamená, že opätovné získanie akreditácie je veľmi reálne a verím, že sa podarí“.

Pre splnenie tejto náročnej úlohy bolo potrebné urýchlene prijať nové nastavenia v PPA v rámci procesov, systémov IT a tiež personálneho zabezpečenia. „Bez týchto zmien by nebolo možné túto úlohu splniť. Prijaté opatrenia výrazne posilnia prevenciu proti podvodom. Zároveň prispejú k ich efektívnejšiemu odhaľovaniu a v neposlednom rade garantujú zákonnosť a správne nakladanie s financiami,“ doplnil Jozef Kiss.

Súčasťou prijímaných opatrení a nových nastavení je transformácia PPA, v rámci ktorej dochádza ku komplexnej elektronizácii a digitalizácii procesov. Súčasťou je tiež racionalizácia ľudských zdrojov a zefektívnenie kontrolných mechanizmov. Proces transformácie bude pokračovať aj po 15. októbri až do jej implementácie. V rámci transformácie, po obnovení akreditácie, budú vyhlásené nové výzvy medzi nimi aj očakávané výzvy 4.1 a 4.2, v ktorých budú premietnuté všetky nové spomenuté opatrenia. Tieto výzvy sa týkajú nákupu poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych stavieb v celkovej sume 338 miliónov EUR. Pri výzve 4.1 cca 175 miliónov EUR a pri výzve 4.2 163 miliónov EUR.

V rámci odpočtu je dôležité spomenúť aj to, že PPA zverejnila dve výzvy v programoch Školské ovocie, Školské mlieko a výzvu Zelená nafta 2021. V prípade školských programov ide o pomoc pri dodávaní a distribúcii ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách pre školský rok 2021 – 2022. V prípade zelenej nafty ide o opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach.

Okrem toho PPA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

V oblasti priamych platieb je situácia stabilná a všetky procesy týchto podpôr sú v štandardnom režime.

Aktuálne je PPA pred najdôležitejšou etapou plnenia opatrení v rámci Akčného plánu, nakoľko od 27. septembra až do 1. októbra 2021 je nahlásený audit Európskej komisie, ktorý je zameraný na posúdenie akreditácie PPA. 

Zdroj: https://www.apa.sk/tlacove-spravy/odpoet-innosti-ppa-pod-vedenm-generlneho-riaditea-jozefa-kissa-a-akreditan-proces/11089