Na Slovensku je absurdne nastavený systém implementácie zdrojov…


Prinášame Vám STANOVISKO NS MAS k rokovaniu s MIRRI SR – aj o tom, ako je na Slovensku absurdne nastavený systém implementácie zdrojov. Prístup MIRRI SR je v príkrom rozpore s nariadeniami Európskej komisie

Rokovanie strategických partnerov s vedením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k problematike Partnerskej dohody a OP Slovensko 2021-2027 v utorok 12. októbra potvrdilo zásadné rozdiely vo vnímaní programu CLLD a rozvoja vidieckeho územia na Slovensku.

Všetci kľúčoví partneri Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS), ako Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie samosprávnych krajov SK8 či Únia miest Slovenska, vyjadrili na stretnutí podporu na zavedenie multifondového financovania pre miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD).

Predseda NS MAS Štefan Škultéty prezentoval nevyhnutnosť zaradenia podpory prístupu CLLD do Partnerskej dohody a informoval o rizikách trvalej udržateľnosti výstupov súčasného obdobia. Zdôraznil, že hrozí vysoká miera rizika, že Slovensko bude musieť spätne vracať financie z dôvodu nezabezpečenia udržateľnosti výstupov a fungovania miestnych akčných skupín v novom programovom období. Upozornil na hazardovanie s vybudovanými kapacitami miestnych akčných skupín v regiónoch v prípade, ak nebude dostatok zdrojov na tzv. celoplošnú podporu MAS-iek a CLLD. Pripomenul hroziace riziko, že pre malé obce do 1 000 obyvateľov bude v novom programovom období reálne dostupná výhradne podpora výlučne prostredníctvom MAS-iek.

NS MAS sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniu, že „masky sú chronicky zle fungujúci projekt“. Domnievame sa, že takéto postoje vyplývajú z nedostatočnej a nesprávnej informovanosti o reálnej situácii a dôvodoch súčasného stavu. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR si, napriek viacerým výzvam, do dnešného dňa nenašla priestor na osobné stretnutie priamo so zástupcami NS MAS.

Národná sieť MAS rozhodne nesúhlasí s hodnotením programu CLLD ako najmenej efektívneho. Efektívnosť programu CLLD/LEADER a jeho príspevok k rozvoju a aktivizácii územia nie je možné merať počtom úradníkov, ktorí sú v súčasne nastavenom systéme potrební na zabezpečenie kontroly projektov CLLD. Naopak, program CLLD v plnej nahote odkryl absurdne nastavený systém implementácie zdrojov EŠIF na Slovensku, jeho nezmyselnú byrokratizáciu, prekontrolovanosť, maximálnu koncentráciu na prehnane puntičkársku kontrolu plnenia procesov a nie na výsledky a dopady projektov. Nezmyselná komplikovanosť sa týka úplne všetkých procesov realizácie projektov zo zdrojov EŠIF od ich prípravy, vyhodnocovania, realizácie, preplatenia, auditu, procesov verejného obstarávania a pod. Aj kvôli takémuto nastaveniu programov EŠIF sa všetky procesy neúmerne predlžujú a Slovensko je schopné čerpať zdroje EÚ iba prostredníctvom veľkých megalomanských projektov, ktoré slúžia najmä na obohacovanie sa „spriatelených“ firiem a k podpore korupcie.   

Národná sieť MAS sa pripája k partnerom a zásadne nesúhlasí s návrhom výšky alokácie zdrojov OP Slovensko 2021-2027, ktoré budú implementované prostredníctvom regiónov. Chápeme potrebu štátu zastrešovať veľké národné investičné projekty. Podiel 11,7 % zo zdrojov 2021-2027, ktoré MIRRI SR navrhuje vyčleniť pre IÚI a ÚMR, považujeme za dehonestáciu práce stoviek partnerov a tisícok dobrovoľníkov a expertov zapojených do prípravy krajských a mestských stratégií, do budovania partnerstiev na úrovni  krajov, SPR a ÚMR.

Rovnako nesúhlasíme s budovaním nových štruktúr technických sekretariátov v navrhovanej forme a odporúčame využiť a zapojiť existujúce kapacity a priblížiť technické nástroje viac na miestnu úroveň.

Prístup MIRRI SR k programu CLLD a implementácii zdrojov EŠIF cez regionálne štruktúry je podľa NS MAS v príkrom rozpore s postojmi a nariadeniami Európskej komisie a najmä v zásadnom rozpore s reálnymi potrebami a požiadavkami regiónov a jednoznačným diktátom štátnej a politickej moci.

Predseda NS MAS opakovanie verejne vyzval a požiadal ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o osobné stretnutie zástupcov NS MAS a ďalších strategických partnerov spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k problémom programu CLLD a potreby jeho udržania aj v novom programovom období.

Zdroj: NS MAS SR