Aktualizácia JEDNOTNEJ PRÍRUČKY VO/O

Centrálny koordinačný orgán vydal aktualizáciu Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (ďalej aj „Jednotná príručka k VO“ alebo „príručka), podľa ktorej postupujú (v zmysle Implementačného modelu CLLD v rámci IROP) pri obstaraní predmetu projektu aj žiadatelia/užívatelia a MAS.

Účinnosť verzie 2 Jednotnej príručky k VO je od 31.3.2022 a je zverejnená na stránke CKO – TU ako aj na stránke IROP v časti CLLD – TU