Aktualizácia dokumentov IROP

RO pre IROP dnes zverejnil aktualizáciu nasledovných riadiacich dokumentov CLLD v rámci IROP:

Súčasťou aktualizácie IM CLLD bola aj aktualizácia VZORU Výzvy na predkladanie ŽoPr (Príloha č. 6 IM CLLD) – k tejto aktualizácii bola zverejnená.

Dokumenty sú zverejnené v sledovaní aj bez sledovania zmien. V najbližších týždňoch plánuje RO pre IROP zaktualizovať aj Príručku pre prijímateľa MAS.

Z tohto dôvodu bude MAS aktualizovať vyhlásené výzvy v súlade s aktualizáciou vzorových dokumentov výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok – VZOR VÝZVY verzia 1.9 účinná od 4.8.2022 – link na web: Inštrukcia-pre-MAS-k-aktualizácii-VZORU-Výzvy-v1.9.pdf (gov.sk)

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že bol zverejnený aj Zoznam schválených ŽoPr k 31.7.2022 – TU

A takisto upriamujeme pozornosť aj na ďalšie zrealizované projekty, ktoré pribudli v Príkladoch dobrej praxe – TU