❗ Výzva IROP-CLLD-ANA8-512-002 ❗

MAS TRI PRÚTY vyhlasuje pre obce Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
02. 08. 2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 30. 09. 2021 (disponibilná alokácia 67 223,52 €)
2. kolo: 30. 11. 2021 (priebežný zostatok disponibilnej alokácie 67 223,52 €)
3. kolo: 31. 01. 2022 (priebežný zostatok disponibilnej alokácie 67 223,52 €)
4. kolo: 30. 03. 2022 (priebežný zostatok disponibilnej alokácie 67 223,52 €)  
5. kolo: 30. 05. 2022 (priebežný zostatok disponibilnej alokácie 18 950,43 €)
6. kolo: 01. 08. 2022 
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca (do vyčerpania finančnej alokácie).

 

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program

Vyhlasovateľ výzvy:
Občianske združenie MAS TRI PRÚTY

Oprávnení žiadatelia: obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Intenzita pomoci:
9
5% (min.5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom: refundácie

Výška príspevku:
50 000 – 50 000 €

Objem základnej alokácie:
67 223,52 €

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoPr Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 961 492 alebo mailom na mastripruty@mastripruty.sk.

Kompletná výzva s prílohami na stiahnutie:http://mastripruty.sk/vyzva-irop-clld-ana8-512-002_aktivita_b2-2/