Voda a jej význam pre krajinu


Informačné stretnutie zástupcov MAS, miestnych aktérov, verejnosti s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD so zámerom na posilnenie partnerstva, aktivizáciu územia, rozvíjania spolupráce medzi MAS v Levoči 30.4.2019, rozhovor s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc. (kliknite tu:)