Sídlo Občianskeho združenia MAS TRI PRÚTY je v obci Záborské, ktoré sa nachádza  v Prešovskom kraji a leží v Košickej kotline v nadmorskej výške okolo 320 m n. m. Z hľadiska polohy obce sa nachádzajú medzi Košicami a Prešovom a ich napojenie do týchto okresných miest je z hľadiska infraštruktúry primerané. Spojenia sú zabezpečené pravidelnou autobusovou dopravou. Obce nachádzajúce sa pri železničnej trati (Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce) majú aj priame vlakové spoje. Ležia na hlavnej železničnej trati Žilina – Košice.

Územie MAS TRI PRÚTY sa nachádza na juhu okresu Prešov. Je dobre napojené na nadregionálne siete a priľahlé lokality. Dopravnú os tvorí významná štátna cesta E50, okrem toho štátna cesta 546 a cesta III.triedy 68. Realizovaným investičným zámerom je diaľničná sieť D1 na úseku Prešov-juh – Budimír v celkovej dĺžke 19 145 m. Tento investičný projekt pozitívne ovplyvnil dopravnú dostupnosť do územia a môže pozitívne reflektovať na plánované výsledky a dopady implementácie integrovanej stratégie. Obce Ličartovce a Petrovany sú priamo napojené na diaľnicu D1 Prešov – Košice.

Najvýznamnejšia železničná trať celoštátneho významu spájajúca Bratislavu, Žilinu a Košice prechádza západným okrajom cez obce Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves a Ličartovce.

Územie je svojou polohou priam predurčené pre cestovný ruch a aktívny oddych. Existujúce turistické danosti v tomto regióne vytvárajú podmienky pre rozvoj agroturistiky, čo už naznačujú aj rozvíjajúce sa aktivity niektorých podnikateľov. Je záujem o uchovanie a rozvíjanie tradícií a ľudových remesiel, ktoré zotrvali v regióne.

Najvýznamnejší zahraniční investori Prešovského kraja pochádzajú z JAR, Rakúska, Talianska, Francúzska, Cypru, Fínska, Luxemburska, Belgicka, Holandska, USA a Nemecka.

Z hľadiska prílevu zahraničných investícií je postavenie Prešovského kraja podpriemerné a v rámci Slovenska mu patrí dlhodobo posledné miesto. Momentálne je kraj atraktívny prevažne pre investície s lacnou montážnou výrobou. Pre ďalší ekonomický rozvoj Prešovského kraja majú obrovský význam existujúce, alebo v blízkej budúcnosti pripravované priemyselné parky Poprad – Matejovce, Kežmarok, Lipany – Za traťou, Sabinov, Prešov – Grófske, Bardejov – Východ, Humenné a Snina a v rámci Občianskeho združenia MAS TRI PRÚTY sú to obce: Záborské, Haniska pri Prešove, Petrovany.

Územie MAS TRI PRÚTY má komparatívne výhody a zvláštnosti v oblastiach:

  • priemyselná výroba
  • poľnohospodárska výroba
  • chránené prírodné oblasti
  • kultúrne pamiatky a parky
  • vhodné prostredie pre celkový rozvoj cestovného ruchu

Územie je vzácnou kombináciou významných kultúrnych a historických pamiatok, prírodných krás, ľudových tradícií, folklóru, ľudskej húževnatosti, kreativity a remeselnej zručnosti. V tomto regióne sa naďalej venujú tradičným spôsobom života ako je pastierstvo, ovčiarstvo.

Občianske združenie MAS TRI PRÚTY patrí podľa administratívneho členenia  do okresu Prešov, ktorý sa podľa stupňa vidieckosti územia radí k „prevažne vidieckym okresom“. Tieto sa vyznačujú viac ako 50 % podielom obyvateľstva žijúcich vo vidieckych obciach. Konkrétne územie OZ MAS TRI PRÚTY nezahŕňa žiadne mesto, teda je 100% vidiecky.

Obce Občianskeho združenia MAS TRI PRÚTY ležia v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, v oblasti Lučenecko – košická zníženina, v podoblasti Košická kotlina.

Z hľadiska geomorfologického členenia vymedzené obce patria k Západným Karpatom, k subprovincii Vnútorné Západné Karpaty a do dvoch oblastí:

  • do Lučenecko košickej zníženiny, geomorfologického celku Košická kotlina a geomorfologického podcelku Toryská pahorkatina v západnej časti katastrálneho územia,
  • do Matransko slanskej a geomorfologického celku Slanské vrchy v strednej a východnej časti

      Geologická stavba v rozhodujúcej miere modifikuje aj morfologické a morfometrické pomery v riešenom území. Kataster obcí OZ MAS TRI PRÚTY sa vyznačuje vo východnej a strednej časti vrchovinovým reliéfom (veľmi silne členité vrchoviny) s hlboko zarezanými dolinami vodných tokov s úzkou údolnou nivou a sklonmi svahov zväčša nad 12 o (časté sú územia so sklonom nad 17°). V západnej časti katastra nastupuje reliéf stredne až silne členenej pahorkatiny s hladšie modelovaným reliéfom.

Základnými typmi erózno – denudačného reliéfu sú vo východnej časti katastra (horský celok Slanské vrchy) vrchovinový, v západnej časti katastra a v širšom okolí v oblasti Toryskej pahorkatiny reliéf kotlinových pahorkatín a vrchovinový reliéf. Z vybraných typov reliéfu majú významné postavenie zosuvy, proluviálne kužele vysoké, stredné a nízke.

Využitie územia a pôdneho fondu

Katastrálna plocha územia MAS TRI PRÚTY predstavuje celkom 10 002,73 ha. Vo využití pôdneho fondu (graf) takmer polovicu predstavuje poľnohospodárska pôda, 35 % lesná plocha, 7 % zastavaná plocha a nádvorie, 2 % vodná plocha a 14 % ostatná plocha.

Čo sa týka obcí, najväčšia poľnohospodárska, lesná a vodná plocha je v obci Petrovany.

Využitie lesných a vodných zdrojov, využitie poľnohospodárskej pôdy

Lesnatosť územia MAS predstavuje až  35 % katastra – tj. celková výmera lesných pozemkov je 3553,7 ha, pričom najväčšie rozlohy sa nachádzajú na územiach obcí Petrovany (791,6 ha), Ľubovec (615,4 ha) a Abranovce (606 ha). Naopak na územiach obcí Haniska (14,2 ha) a Záborské (53,1 ha) výmera lesnej plochy je nízka. Pôvodná vegetácia územia bola tvorená prevažne lesmi. Na okolí rastie dubina s porastom trávy lipnice hájnej, najhojnejšie je však spoločenstvo dubovo-hrabové s podrastom ostrice chlpatej, na plytkých lesných pôdach s podrastom medničky jednokvetej.

Cez územie MAS TRI PRÚTY tečie rieka Torysa, ktorá je územím európskeho významu. Špecifickým problémom Východného Slovenska, najmä však Prešovského kraja, je silné ohrozenie povodňami. V posledných rokoch následkom povodňovej aktivity bola kritická situácia v tomto regióne až 10-krát, ktoré podľa názorov odborníkov mohli byť zapríčinené aj následkom nevhodného spôsobu pôdneho hospodárstva a lesohospodárstva (vznik holorubov a monoštruktúrnych veľkooráčin), ako aj následkom regulácie vodných tokov. Vodné plochy s celkovou rozlohou 207,3 ha tvoria len 2 % celého katastra. Najväčší vodný tok územia MAS je Torysa. Okrem tejto rieky cez územie pretekajú len menšie potoky.

Hĺbka pôdy (zdroj: VÚPOP)

Poľnohospodárska pôda zahŕňa 42 % celkového pôdneho fondu na území MAS. Z kultúrnych plodín prevládajú obilniny a krmoviny, na dolinných nivách zelenina. Na poľnohospodársky málo využívaných plochách sú rozšírené prevažne krovinato-trávnaté porasty, v ktorých prevládajú teplomilné trávy, ako kostrava žliabkovaná, mrvica perovitá a iné. Základným pasienkovým typom sú trávnaté spoločenstvá s psinčekom obyčajným.

Výskyt a využitie nerastných surovín

Šarišská vrchovina, ktorú tvoria pieskovce a bridlice centrálnokarpatského flyšu je v okolí Prešova nižšieho vrchovinného až pahorkatinného rázu. Predstavuje mohutnú tektonickú zníženinu s prevažne hladko modelovaným povrchom medzi Braniskom a Slanskými vrchmi. Košická kotlina je výtvorom poklesovej tektoniky – erózne procesy sa uplatnili už len pri detailnom stvárňovaní. Tvoria ju mladotreťohorné usadeniny na podkladových zlepencoch a pieskovcoch. V podložných íloch a slieňoch sú vrstvičky, šošovky a brekcie kamennej soli, ktorá sa ťažila v Solivare. Nerastné suroviny tu popri soľných ložiskách predstavujú štrkopiesky (paneláreň), bridlice (expanditka) a sprašové hliny (tehelňa).

Popis a vymedzenie chránených území a území NATURA 2000, ÚSES, územia spadajúce pod nitrátovú smernicu

      Košická kotlina, kde sa nachádzajú obce OZ MAS TRI PRÚTY, nepatrí medzi chránené krajinné oblasti, a napriek tomu aj tu nájdeme veľmi hodnotné prírodovedné a aj krajinárske lokality. Patria k nim štátne prírodne rezervácie Gímešský jarok (k.ú. Drienov),Humenec a Zbojnícky zámok, chránené nálezisko Mirkovská kosatcová lúka a chránená plocha Kokošovská dubina. Tieto chránené lokality boli zriadené pre uchovanie miestnej flóry a fauny, ktorá je tu druhovo veľmi pestrá a bohatá.

Chránené územia: NPR Gímešský jarok – Drienov

NPR Gímešský jarok bol vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu v roku 1981. Rozprestiera sa na 20,62 ha v katastri obce Drienov. Je ukážkou charakteristických brezových dúbrav a oglejených bukových dúbrav Košickej kotliny s kolísavým vodným režimom počas vegetačného obdobia.

Územia NATURA 2000: v riešenom území sa nachádza chránené vtáčie územie – SKCHVU025 Slanské vrchy – v k.ú. Abranovce a Dulova Ves.

Chránené stromy

V riešenom území nie sú evidované chránené stromy.

Ochrana drevín je vykonávaná v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, kde obec vykonáva  štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

Do siete ÚSES (územný systém ekologickej stability) v rámci územia patrí vodný tok Torysa (biokoridor nadregionálneho významu). Z hľadiska hodnotenia ekologickej kvality katastrálnych území podľa štruktúry využitia (Atlas krajiny SR, 2002) koeficient ekologickej kvality v riešenom území sa pohybuje v intervale 0,-0,4 (maximum je hodnota 1).

Na základe vyššie uvedeného riešené územie možno hodnotiť ako krajinu s  nepriaznivou  krajinou štruktúrou a ako krajinu s nízkou ekologickou stabilitou.

Nitrátová smernica

Na území Slovenskej republiky boli Nariadením vlády SR zo dňa 26.6.2003  vyčlenené zraniteľné oblasti na základe „Nitrátovej direktívy“. Nitrátová direktíva je súborom opatrení smerujúcich k zníženiu možností znečistenia vodných zdrojov (povrchové aj podzemné) dusičnanmi, ktoré môžu pochádzať z minerálnych hnojív a z hospodárskych hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) a to vtedy, keď sú aplikované v nadmerných dávkach a v nesprávnom čase, alebo keď sú zle uskladňované. Nitrátová direktíva bola vypracovaná na základe „Smernice 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva“. Všetky obce OZ MAS TRI PRÚTY, okrem obce Ľubovec, patria do zraniteľného územia z hľadiska ochrany vodných zdrojov. Poľnohospodárske subjekty hospodáriace na spomínaných územiach sú povinné rešpektovať osobitné zásady hospodárenia podľa „Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe“ a od roku 2009 „GAEC a Cross Compliance“.