Aktualizácia Výzvy č. MAS_105/7.2/1.1

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_105/7.2/1.1 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

MAS TRI PRÚTY oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii Výzvy č. MAS_105/7.2/1.1.

Touto aktualizáciou č. 1 a 2 MAS TRI PRÚTY v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS.  Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizáciou došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy:

Dátum vyhlásenia:     28.06.2019

Dátum uzavretia:       29.11.2019