Aktualizácia č.5 Výzvy na predkladanie ŽoNFP č. MAS_105/7.2/1.1


Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorú na území krajiny vyhlásila vláda Slovenskej republiky dňa 12. 3. 2020 a v súlade s Usmernením CKO zo dňa 18.3.2020 bola aktualizovaná Výzva č. MAS_105/7.2/1.1.

Touto aktualizáciou č.5 MAS TRI PRÚTY v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z.z.  o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 27.03.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Aktualizáciou výzvy sa predĺžil dátum uzavretia výzvy: 06.04.2020 05.08.2020


Aktualizovaná výzva na stiahnutie v PDF: tu

Všetky prílohy výzvy (v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.2) ostávajú nezmenené (viď Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie ŽoNFP č. MAS_105/7.2/1.1).