Príprava nového programového obdobia – verejný sektor

V týchto dňoch PSK rozposiela list obciam (ako hlavným aktérom zdola) so žiadosťou o súčinnosť pri vyplnení zaslaného dotazníka a excelovského súboru. Výstupy z dotazníka a z excelovského súboru budú slúžiť ako vstupy pre odborné pracovné skupiny. Odborné pracovné skupiny budú na základe potrieb a problémov územia identifikovaných z Vašich odpovedí definovať priority a ciele do Vstupnej správy PHSR PSK. Vstupná správa PHSR PSK bude Vláde SR slúžiť ako podklad na rokovanie s Európskou komisiou pri kreovaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027. Teda takýmto spôsobom sa obce prvýkrát môžu jedinečným spôsobom podieľať na tvorbe nového programového obdobia v závislosti od ich potrieb a priorít, ktoré najlepšie poznajú.

Prvý dotazník, zo série dotazníkov je venovaný téme cestovný ruch – prírodné a kultúrne dedičstvo, infraštruktúra a tretí sektor. Väčšina otázok je v dotazníku koncipovaná tak, aby bola pri ich vypĺňaní možnosť výberu odpovede. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WqNr6o3PdUuOPlinuP8awg7ONY_N3ARFnUg3VJ1nw6lUMTFJSFlGWVpDV0VGWjNCQjBPN0ozWTNQRy4u  

Druhú časť dopytovania tvorí samostatný excelovský súbor, do ktorého je potrebné vpísať konkrétny/e projektový/é zámer/y a vyplniť preddefinované atribúty. Vyplnený excelovský súbor je potrebné poslať na nasledujúcu emailovú adresu eurofondy2021-2027@vucpo.sk. Dĺžka času vypĺňania excelovského súboru bude závisieť od počtu zadefinovaných projektových zámerov.  

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností spojených s vypĺňaním dotazníka alebo excelovského súboru kontaktujte nášho Koordinátora regionálneho rozvoja v SPR Šariš Jána Pecucha (Ing. Ján Pecuch – jan.pecuch@vucpo.sk, 0905648815) alebo našu kanceláriu MAS TRI PRÚTY.

Zároveň Vám dávame do pozornosti odkaz na web stránku k príprave nového program obdobia, kde si môžete prečítať aktuálne informácie: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/programove-obdobie-2021-2027/. Stránku budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať. 

Odporúčanie: vyplnené dotazníky a prílohy k dotazníkom si archivujte, pretože sú podkladom pre Váš Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na nasledujúce programové obdobie.