POZOR! Zmena Usmernenia č. 8/2017

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, aktualizácia č. 3

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 18.10.2021 zverejnila Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, aktualizácia č. 3, ktoré je určené podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Toto usmernenie a jeho aktualizácie nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa (t.j. 18.10.2021) a je platné pre programovacie obdobie 2014-2022.

Bližšie informácie nájdete na stránke: