Výzva MAS_105/4.1/1

MAS TRI PRÚTY vyhlasuje dňom 29.7.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Opatrenie 4, Podopatrenie 4.1. – . Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Výzva: PDF

Výzva spolu s prílohami k výzve je na stiahnutie vo formáte ZIP tu:

Link na výzvu zverejnenú v ITMS2014+:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d20f72aa-598e-4b73-93f3-efec2cae63ab

ŽoNFP je možné predkladať v termíne od 29. 7. 2019 do 21. 10. 2019 v sídle, resp. kancelárii MAS TRI PRÚTY.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 961 492 alebo e-mailom na mastripruty@mastripruty.sk
Zverejnené: 24.6.2019