Výzva MAS_105/7.2/1.1

MAS TRI PRÚTY vyhlásila dňa 28.6.2019 pre členské obce MAS TRI PRÚTY Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Opatrenie 7 – Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Výzva: PDF

Výzva spolu s prílohami k výzve je na stiahnutie vo formáte ZIP tu:

Link na výzvu zverejnenú v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=6a073a1d-313c-4e54-ad34-d168f857aa1d

ŽoNFP je možné predkladať v termíne od 28. 6. 2019 do 14. 10. 2019 v sídle, resp. kancelárii MAS TRI PRÚTY.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 961 492 alebo e-mailom na mastripruty@mastripruty.sk
Zverejnené: 28.6.2019