Výzva na výber odborných hodnotiteľov (7.2)

Občianske združenie MAS TRI PRÚTY vyhlasuje výzvu č. 01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je možné predkladať v zmysle podmienok uvedených vo výzve. Informácie ku výzve Vám poskytneme aj telefonicky alebo emailom.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 2. 8. 2019. Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 16. augusta 2019.

Výzva je priložená vo formáte pdf (tu) a Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov vo formáte docx (tu) a pdf (tu)