Oznámenie k aktualizácii výziev (podop. 7.2 a 4.1)

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu zverejnenia novej verzie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER prebiehajú aktualizácie výziev MAS_105/7.2/1.1 a MAS_105/4.1/1, preto v súčasnosti nie je možné predkladať žiadosti o NFP. Opätovné predkladanie ŽoNFP bude možné až po zverejnení aktualizovaných výziev na našej stránke.