Aktualizácia Výzvy na výber odborných hodnotiteľov (4.1)

MAS TRI PRÚTY oznamuje, že aktualizovala Výzvu č. 02/2019 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 -2020 pre podopatrenie 4.1.

Cieľom aktualizácie je v bode 1.2. výzvy zmena termínu uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 02.12.2019 do 09.12.2019.

Ostatné časti výzvy ako aj jej príloha ostávajú nezmenené.