Výzva MAS_105/1.2 B/1.1

MAS TRI PRÚTY vyhlasuje dňom 15.07.2020 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Opatrenie 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj)

Výzva s prílohami na stiahnutie:

Link na výzvu zverejnenú v ITMS2014+:    https://www.itms2014.sk/vyzva?id=07bfa8a1-6005-4c48-af81-f31fcf2482e5

Dátum vyhlásenia výzvy:  15. 07. 2020
Dátum uzavretia výzvy:    09. 10. 2020

 

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 961 492 alebo e-mailom na mastripruty@mastripruty.sk
Zverejnené: 15.07.2020