Príprava nového programového obdobia – súkromný sektor

Vážení sociálno-ekonomickí partneri a záujemcovia o čerpanie fondov EÚ v programovacom období 2021 – 2027,

v súčasnosti intenzívne prebieha príprava na čerpanie fondov EÚ pre nové programové obdobie 2021 – 2027. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje základný analyticko-strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ a to Integrovanú územnú stratégiu PSK ako aj integrované územné stratégie subregiónov kraja: 

Spiš (okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča, Kežmarok) 

Šariš (okres Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník) 

Horný Zemplín (okres Stropkov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina) 

Súčasťou tvorby strategických dokumentov je zber projektových zámerov od sociálno-ekonomických partnerov v súlade s princípom partnerstva a v zmysle § 2 písm e) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Projektové zámery by mali reflektovať kľúčové potreby (predovšetkým na regionálnej a celokrajskej úrovni), ktoré zásadne ovplyvnia ďalší rozvoj územia a sú v súlade s existujúcimi strategicko-plánovacími dokumentmi alebo územno-plánovacími dokumentmi samosprávneho kraja a miest a obcí. 

Cieľom je reflektovať a integrovať požiadavky a námety miest, obcí, tretieho sektora, podnikateľov, cirkví a ďalších sociálno-ekonomických partnerov z jednotlivých kútov kraja, ktoré majú ambíciu skvalitniť život obyvateľov, napomôcť budovaniu infraštruktúry, podporiť vytváranie pracovných miest, chrániť životné prostredie alebo iným spôsobom podporiť ekonomický rast a sociálnu stabilitu celého regiónu.

Zaslaním projektových zámerov môžete prispieť ku skvalitneniu obsahu Integrovaných územných stratégií jednotlivých prirodzených regiónov Spiš, Šariš a Horný Zemplín ako aj Integrovanej územnej stratégie celého Prešovského samosprávneho kraja. Tieto stratégie budú východiskom pre čerpanie eurofondov v programovom období rokov 2021 – 2027.  

Projektové zámery spracujte, prosíme, v zmysle priložených inštrukcií (za každý projektový zámer je nevyhnutné vyplniť samostatný online formulár) https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WqNr6o3PdUuOPlinuP8awg7ONY_N3ARFnUg3VJ1nw6lUQVhPWFc1SEpQWFpEQ1BERTFMUDZZSzdUUS4u 

v termíne doručenia do 7.12.2020.

 

V prípade otázok môžete kontaktovať našu kanceláriu MAS TRI PRÚTY alebo priamo pracovníkov PSK vzhľadom na región, pre ktorého územie uvažujete podať projektový zámer, a to nasledovne:

Strategicko-plánovací región Horný Zemplín (okres Stropkov, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina) – Ing. Pavol Zajac – pavol.zajac@vucpo.sk, 0915 973 313

Strategicko-plánovací región Spiš (okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča, Kežmarok) – Ing. Miroslav Perignáth – miroslav.perignath@vucpo.sk, 0905 407 942 

Strategicko-plánovací región Šariš (okres Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník) – Ing. Ján Pecuch – jan.pecuch@vucpo.sk, 0905 648 815 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme!   

Opätovne Vám dávame do pozornosti odkaz na web stránku k príprave nového program obdobia, kde si môžete prečítať aktuálne informácie: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/programove-obdobie-2021-2027/. Stránku budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať.