Implementácia stratégie „NAŠE TRI PRÚTY“

Dnešným dňom (po dlhom čase) nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP na Implementáciu stratégie „NAŠE TRI PRÚTY“. Znamená to, že je najvyšší čas pripraviť si definitívne projekty do pripravovaných výziev.

V rámci našej stratégie budú vyhlásené výzvy v týchto oblastiach:

Špecifický cieľ 5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií (t.j. pre súkromný sektor – 55 % z EÚ, 45 % vlastné zdroje):

A1 Podpora podnikania a inovácií

Špecifický cieľ 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach (t.j. pre verejný sektor – 95 % z EÚ, 5 % vlastné zdroje):

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

C2 Terénne a ambulantné služby

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Rozsah oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov je presne špecifikovaný v Prílohe č. 2 výzvy v dokumente Implementačný model CLLD v IROP, verzia 1.6 účinná od 02.02.2021 (viď https://www.mpsr.sk/implementacny-model-clld-v-irop-verzia-1-6/1318-67-1318-16310/ )

Zmluva je zverejnená v centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5466981/