Výzva na „zelenú infraštruktúru“

MIRRI SR ako riadiaci orgán pre IROP dnes vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

V rámci špecifického cieľa 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku sú oprávnené nasledovné typy aktivít:

a. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;

c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;

d. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;

e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;

f. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);

g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.

h. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;

i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;

j. regenerácia  vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Typy aktivít a., c. až i. je možné v rámci projektu realizovať samostatne aj vo vzájomnej kombinácii. Predmetné typy aktivít je možné realizovať výlučne v území udržateľného mestského rozvoja (UMR – Mestských funkčných oblastí definovaných v prílohe č. 7 tejto výzvy – to 8 obcí z našej MAS – Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Haniska, Kendice, Ličartovce, Petrovany, Záborské).

Miestom realizácie typu aktivít a., c. až i. sú verejné priestory ako aj verejné priestory s režimom kontroly vstupu resp. areály s riadeným spôsobom prístupu. Predmetom podporených projektov musí byť posilnenie ekosystémových služieb predovšetkým prostredníctvom ekostabilizačných funkcií zelene, pričom v rámci revitalizácie nemôže dochádzať k rozširovaniu spevnených plôch v areáli, k znižovaniu objemu vzrastlej zelene a k náhrade domácich rastlinných prvkov introdukovanými rastlinami.

Typ aktivity j. sa musí realizovať výlučne ako samostatný projekt. Nie je možné ho realizovať v kombinácii s typmi aktivít a.,c. až i. Predmetný typ aktivity je možné realizovať na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnené na podporu v rámci typu aktivity j. sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie. V zmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 28.05.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 28.07.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt nie sú stanovené. Spolufinancovanie obce je vo výške min. 5 %.