Národná sieť žiada 32 eur na obyvateľa…

Národná sieť žiada 32 eur na obyvateľa. Miestne akčné skupiny: Slovensko ide presne opačným smerom ako Česko

Budúci rozvoj slovenského vidieka závisí od Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Jeho (ne)pripravenosť výrazne ovplyvňuje aj miestne akčné skupiny (MAS) na Slovensku, ktoré sú v celej Európskej únii akcelerátorom rozvoja vidieka. Kým príprava strategického plánu vo viacerých členských štátoch smeruje do finále, Slovensko sa zaseklo a nič sa nedeje. Meniaci sa ministri pôdohospodárstva akoby si neuvedomovali, aký dopad môže táto nečinnosť mať na budúcnosť slovenského vidieka.

Rozhodovať sa má v regiónoch

Na extrémne nepriaznivú situáciu upozorňuje predseda Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) Štefan Škultéty: „Dnes sme sa dostali do situácie, keď na jednej strane chytáme zajaca za chvost v podobe nevyhnutnosti minúť nevyčerpané prostriedky v dosluhujúcej programovej kapitole a na druhej strane nám uniká vlak pri nastavení podmienok v novom programovom období.“

Miestne akčné skupiny sú jedinečný projekt verejno-súkromného partnerstva samosprávy, podnikateľského a neziskového sektora, ktorý funguje na princípe Leader. Predseda NS MAS vysvetľuje, že cieľom prístupu Leader je podporovať najmä obyvateľov vidieka a malých miest: „Unikátnosť prístupu Leader je v tom, že zodpovednosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov preberajú miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu. Inými slovami, o projektoch nerozhoduje úradník „od stola v Bratislave“, ale priamo ľudia v regióne.“

Ani jeden projekt!

Prvýkrát si tento model Slovensko vyskúšalo v programovom období 2007-2013. Do programu sa zapojilo 30 miestnych akčných skupín. Podľa Štefana Škultétyho možno výsledky práce dnes vidieť na konkrétnych príkladoch v desiatkach obcí na celom Slovensku. V súčasnom programovom období 2014 – 2020 na Slovensku pôsobí 110 MAS, ktoré zahŕňajú viac ako 2 200 obcí a miest s tromi miliónmi obyvateľov. Na realizáciu tohto programu je vyčlenených 200 miliónov eur z fondov Európskej únie, ako však hodnotí predseda NS MAS, peniaze sa nedarí čerpať. „Hoci máme za sebou viac ako sedem rokov, keďže možnosť čerpať sa predĺžila do roku 2023, z toho programového obdobia nie je realizovaný ani jeden konkrétny projekt! Čo však vidíme, sú pravidelné prísľuby kompetentných o zlepšení nelichotivej situácie.“

Štefan Škultéty upozorňuje aj na ďalšie problémy: „Ministerstvo pôdohospodárstva plánuje v tichosti dramaticky znížiť počty MAS, aj ich finančnú podporu. Hoci rezort vedený podpredsedníčkou vlády Veronikou Remišovou má vo svojom názve regionálny rozvoj, tvári sa, akoby sa ho tento problém ani netýkal. Regionálny rozvoj sa v ponímaní ministerstva zúžil na transparentnejšie prerozdeľovanie dotácie pre zaostalé regióny. Pritom na Slovensku nemáme lepší inštitút na prerozdeľovanie finančných zdrojov do územia, ako sú miestne akčné skupiny.“

Štyri fondy v Česku

Podľa predsedu Národnej siete MAS si situácia vyžaduje krízový manažment a to nielen zo strany riadiacich orgánov, ale aj samotných miestnych akčných skupín. Aj preto Národná sieť MAS prijala tzv. „desatoro“, kde jasne zadefinovala základné rámce fungovania komunitného rozvoja v nastávajúcom období. Hneď na prvom mieste je požiadavka multifondového financovania, s ohľadom na špecifiká a potreby jednotlivých MAS. „Túto skutočnosť už dávno pochopili v Českej republike a aktivity MAS sú podporované až zo štyroch fondov – IROP, PRV, OP Zaměstnanost a OP ŽP. Na Slovensku ideme presne opačným smerom a pretláčame iba jeden fond,“ pripomína Štefan Škultéty.

32 eur na obyvateľa

Národná sieť MAS na Slovensku žiada na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER v budúcom programovom období vyčleniť financie vo výške minimálne 630 miliónov eur – 300 miliónov eur zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a 330 miliónov eur z Operačného programu Slovensko. „Tie sumy sme si nevymysleli. Pri výpočte sme vychádzali z počtu obyvateľov, ktorí žijú na území pokrývanom miestnymi akčnými skupinami. MAS-ky svojou pôsobnosťou pokrývajú 74 % územia krajiny, na ktorom žijú takmer tri milióny obyvateľov. Sumu, ktorú požadujeme na rozvoj slovenského vidieka, sme vydelili počtom obyvateľov a vyšlo nám 222 eur na jedného obyvateľa na sedem rokov. To znamená, že žiadame len 32 eur ročne na jedného obyvateľa Slovenska, ktorý žije na vidieku. Pýtam sa – je to veľa?“ apeluje predseda Národnej siete, ktorá združuje takmer 70 slovenských MAS.

Úplne odlišný postoj

Štefan Škultéty hovorí, že po dobré príklady netreba chodiť ďaleko a ukazuje na úplne odlišný prístup v susednom Česku. Senát parlamentu Českej republiky v júni prijal uznesenie k financovaniu MAS v novom programovom období, v ktorom konštatuje, že MAS zabezpečujú udržateľnosť vidieckeho života, bránia nezdravej centralizácii a preto by sa malo zabezpečiť dostatočné množstvo financií pre územie MAS. „Možno sa raz dočkáme podobného kroku. Na to je však potrebné, aby zásadne zmenili postoj naše dva riadiace orgány v podobe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie,“ uzatvára predseda Národnej siete miestnych akčných skupín.

Celý článok si môžete prečítať tu: