❗ Výzva IROP-CLLD-ANA8-512-004 ❗

MAS TRI PRÚTY vyhlasuje pre obce Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
16. 09. 2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 15. 12. 2021
2. kolo: 15. 03. 2022  
3. kolo: 16. 05. 2022  
4. kolo: 15. 07. 2022 

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca (do vyčerpania finančnej alokácie).

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program

Vyhlasovateľ výzvy:
Občianske združenie MAS TRI PRÚTY

Oprávnení žiadatelia: obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Intenzita pomoci:
95% (min. 5% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom: refundácie

Výška príspevku:
5 000 – 40 334,12 €

Objem základnej alokácie:
40 334,12 €

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoPr Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 961 492 alebo mailom na mastripruty@mastripruty.sk.

Kompletná výzva s prílohami na stiahnutie: