Naliehavo potrebujeme zmenu. Pomôžu poslanci zachrániť miestny rozvoj?

Miestne akčné skupiny sa nachádzajú v kritickej situácii. Pre zle nastavené podmienky nedokážu vyčerpať všetky financie v tomto programovom období, navyše v budúcom programovom období 2021-2027 to bude ešte horšie. Hrozí im nielen zníženie počtu, ale aj čerpanie financií len z jedného fondu. Jediným dostupným zdrojom na podporu rozvoja obcí ostane Program rozvoja vidieka (PRV), pričom objem finančných prostriedkov bude nižší ako pri súčasnej alokácii. V susednom Česku pritom MAS-ky úspešne prerozdeľujú zdroje až zo štyroch fondov – IROP, PRV, OP Zamestnanosť a OP ŽP.

Keďže ministri zainteresovaných rezortov (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) nejavia záujem o diskusiu a nereagujú na požiadavky o stretnutie, predstavitelia Národnej siete miestnych akčných skupín (NS MAS) – predseda Štefan Škultéty a podpredsedovia Milan Semančík a Peter Nemček, sa obrátili na poslancov Národnej rady SR. Tento týždeň sa zúčastnili na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Na zasadnutie boli pozvaní aj členovia Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Rokovanie viedol predseda výboru Jaroslav Karahuta, prítomní bol štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Martin Fecko a štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Dušan Velič. Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jaroslav Jánoš.

Učme sa od Česka

Jaroslav Karahuta označil situáciu ohľadne implementácie projektov v prístupe LEADER za nelichotivú. Kriticky vníma situáciu najmä pri porovnaní so susednými krajinami, ako Poľsko, alebo Česká republika. Predseda NS MAS zdôraznil, že situácia je kritická. Vyžaduje si krízový manažment, ktorý maximálne zjednoduší procesy implementácie projektov v oboch programoch – v Programe rozvoja vidieka (PRV), aj Integrovanom Regionálnom operačnom programe (IROP). „Je nevyhnutné koordinovať aktivity na úrovni IROP, PRV a NS MAS. Pri zachovaní súčasného systému hrozí, že sa nielen nevyčerpajú všetky zdroje určené na LEADER, ale reálne hrozí aj zánik niektorých miestnych akčných skupín,“ pripomenul Štefan Škultéty a poukázal, že v susednom Česku je situácia diametrálne odlišná: „Ministerstvo pro místní rozvoj je nielen odborným, ale aj politickým garantom fungovania MAS-iek v území. V Českej republike úspešne financuje projekty až z troch rozličných programov.“

Podpredseda NS MAS Peter Nemček ponúkol poslancom možnosť sprostredkovať návštevu zástupcov Ministerstva pro místní rozvoj ČR, ktorí by slovenským vládnym predstaviteľom prezentovali, ako funguje LEADER v Českej republike. 

Treba začať diskusiu

Podľa Štefana Škultétyho by MIRRI malo prevziať väčší diel zodpovednosti pri nastavovaní podmienok pre MAS v budúcom programovom období: „MAS-ky sú dnes jediný funkčný inštitút, pomocou ktorého môže štát veľmi efektívne realizovať regionálny rozvoj v danom území. Nič lepšie k dispozícii nie je, preto by sa mala začať otvorená diskusia ako nastaviť financovanie v ďalšom programovom období. Dnes neprebieha žiadna otvorená diskusia týchto dvoch rezortov, neexistuje žiadna štúdia, ani analýza, ktorá by posúdila výhody, prípadne nevýhody súčasného nastavenia,“ skonštatoval predseda NS MAS.

Poslanci Národnej rady SR sa veľmi kriticky vyjadrili k stavu, v akom sa dnes miestne akčné skupiny nachádzajú. Pre malé obce sú pritom jedinou možnosťou, ako získať finančné prostriedky na rozvoj obce. Na stretnutí rezonovala aj kritika podmienky vytvárania pracovných miest v podnikateľskom sektore. Je to jeden z dôvodov, prečo sa podnikatelia do týchto projektov nechcú zapájať. V súčasnosti by malo byť prioritou zachovanie pracovných miest a v tomto zmysle by mali byť preklasifikované aj aktuálne podmienky. Predstavitelia MPRV potvrdili, že na túto tému už komunikujú s Európskou komisiou. Je pravdepodobné, že zmena bude možná, ak prijímatelia finančných prostriedkov dokážu kvalitne a dôveryhodne odôvodniť nevyhnutnosť zachovania pracovného miesta. Prítomní diskutovali aj o požadovanej zmene príručky PPA pre verejné obstarávanie.

Vyvinú poslanci tlak?

Kedy tieto pozitívne zmeny nastanú, však ani po stretnutí nikto nedokázal povedať. Poslanci NR SR deklarovali, že sú pripravení vyvíjať tlak na oba rezorty – MPRV a MIRRI, aby sa existujúce problémy začali riešiť. Začiatkom septembra sa uskutoční ďalšie zasadnutie výboru, kde poslanci zhodnotia aktuálny stav a preveria, či sa situácia zmenila.

Podľa podpredsedu Milana Semančíka aj toto spoločné zasadnutie dvoch výborov dokazuje, že situácia je naozaj kritická a vyvoláva veľkú frustráciu u jednotlivých členov miestnych akčných skupín. „Národná sieť bude iniciovať aj stretnutie s novým ministrom pôdohospodárstva, aby sme ho informovali o kritickej situácii a o opatreniach, ktoré NS MAS navrhuje s cieľom vyčerpať finančné prostriedky určené na LEADER.“ 

Článok je zverejnený tu: