Zameranie výziev v našej stratégii CLLD: „Naše TRI PRÚTY“: