Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení členovia MAS TRI PRÚTY, radi by sme Vám poskytli dôležité informácie týkajúce sa spracovávania Vašich údajov v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky na ochranu osobných údajov.
Spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre nás prioritou. Chceme Vás ubezpečiť, že vykonávame rôzne technické, bezpečnostné a personálne opatrenia, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité. Vzhľadom k súčasnej informačnej povinnosti Vás touto formou informujeme aj o rozsahu, účele a dobe spracovania osobných údajov.

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Občianske združenie MAS TRI PRÚTY, 082 53 Záborské 39, IČO: 42 380 499.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a za akým účelom?

Vaše osobné údaje spracovávame len a výlučne za účelom vedenia databázy členov MAS TRI PRÚTY a poskytnutia lepšieho servisu a služieb, ktoré sa týkajú implementácie stratégie CLLD ako aj zasielania pozvánok, ponúk, aktivít či podujatí.

Rozsah spracovania osobných údajov:  V prihláške za člena občianskeho združenia sa uvádzajú identifikačné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska a kontaktné údaje: telefónne číslo a e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje spĺňajú zákonom danú podmienku minimalizácie osobných údajov, čo znamená, že spracúvané a uchovávané informácie o našich členoch sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Účel spracovania osobných údajov: Všetky osobné údaje členov nášho združenia spracúvame na základe ich písomného súhlasu, ktorý dali podpisom prihlášky za člena združenia. Poskytnuté osobné údaje spracúvame za účelom vedenia evidencie členov podľa platných Stanov občianskeho združenia a za účelom hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Doba spracovania osobných údajov: Doba spracovania a uchovávania osobných údajov je určená podľa platných zákonov. V súvislosti s touto skutočnosťou Vás chceme informovať, že Vaše osobné údaje sa neprenášajú a slúžia výlučne na vyššie uvedené účely občianskeho združenia MAS TRI PRÚTY.

Opatrenia k zaisteniu osobných údajov: Občianske združenie MAS TRI PRÚTY je povinné prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k osobným údajom členov alebo k ich zneužitiu, zmene, prípadne k ich strate. Osobné údaje všetkých členov v tlačenej podobe sú zaistené zámkami v archívnych priestoroch kancelárie. Údaje v elektronickej podobe sú chránené antivírusovým programom a prístupovými heslami. Všetky oprávnené osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, boli poučené o mlčanlivosti.

Aké osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu spracovania v rozsahu uvedenom v prihláške za člena MAS TRI PRÚTY.

Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý samozrejme môžete kedykoľvek písomne odvolať na  mastripruty@centrum.sk.

Aké sú Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Máte právo:

 • na prístup k osobným údajom,
 • na opravu, resp. doplnenie údajov,
 • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
 • na prenositeľnosť údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely marketingu,
 • na obmedzenie spracovávania údajov,
 • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania
 • podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z.,
 • na presnosť údajov,
 • odvolať súhlas,
 • požadovať informácie o stave spracovania jeho osobných údajov.

Ak ako dotknutá osoba zistíte, že spracovávanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, máte právo požadovať od prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované tretím stranám okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon, resp. vyplývajú z implementácie schválených Zmlúv o NFP a implementácie stratégie Naše TRI PRÚTY (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárska platobná agentúra, Národná sieť rozvoja vidieka SR a Regionálne antény NSRV SR)

Záverečné ustanovenia:

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii na webovej stránke www.mastripruty.sk. V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

KONTAKT: tel. 0905 961 492, e-mail: mastripruty (at) mastripruty.sk

Pre bližšie informácie a uplatnenie svojich práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese:  mastripruty (at) mastripruty.sk