„Naše TRI PRÚTY“

Stratégia miestneho rozvoja vedená komunitou (CLLD) vypracovaná občianskym združením MAS TRI PRÚTY  s názvom „Naše TRI PRÚTY“ je základným, silným a najdôležitejším dokumentom, ktorý nielen mapuje a hodnotí východiskovú situáciu riešeného územia, ale hlavne je o vízii do budúcnosti, predkladá ciele a priority rozvoja, ako aj navrhuje spôsob ich implementácie.

MAS TRI PRÚTY tvorí spoločné súvislé územie 10 obcí (Abranovce, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Haniska, Kendice, Ličartovce, Ľubovec, Petrovany, Záborské) rozprestierajúce sa na juhu okresu Prešov s celkovou rozlohou 100,027 km² . V novembri 2022 prijatím nových členov sa územie rozšírilo o ďalšie tri obce (Kokošovce, Radatice, Suchá Dolina).

Víziou stratégie Naše TRI PRÚTY je vytvorenie atraktívneho prostredia pre prácu, život, bývanie a zmysluplné využívanie voľného času pre obyvateľov dotknutého územia. Územie bude zázemím s dobudovanou a kvalitnou sociálnou a technickou infraštruktúrou a atraktívnym priestorom pre oddych, pri zachovaní rázu krajiny a udržateľnej kvality životného prostredia.

Stratégiu tvorí sedem hlavných častí, ktorú tvorí podrobný popis územia, história a potreba  partnerstva, SWOT analýzu identifikujúcu hlavné potreby v podobe silných a slabých stránok, potenciálu a možných rizík územia. Taktiež vytýčenie hlavných priorít a opatrení pre oživenie a skvalitnenie územia a spôsob realizácie opatrení v podobe implementačného a finančného rámca stratégie.

Napĺňanie strategického cieľa bude v súlade s princípom zdola – nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka v nadväznosti na PRV SR 2014-2020, IROP 2014-2020 a stratégiu Európa 2020.  

Strategickým cieľom je zvýšenie atraktivity mikroregiónu a kvality života v ňom pri zachovaní základných zásad trvalo udržateľného rozvoja územia. Tento strategický cieľ dosiahneme prostredníctvom zlepšovania životných podmienok a podmienok pre podnikanie, čo bude mať dopad aj na zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva v celom území verejno-súkromného partnerstva.

„Naše“ hlavné strategické priority: 

  • zvýšenie zamestnanosti v území;
  • zvýšenie kvality života obyvateľov územia;
  • informovanie a vzdelávanie obyvateľov územia.

Strategické priority sa budú napĺňať z nasledujúcich opatrení:

  • Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev;
  • Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel, sociálne služby a komunitné služby, infraštruktúra vzdelávania, podpora lokálnych ekologických služieb;
  • Investície do hmotného majetku;
  • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach;
  • Prenos vedomostí a zručností;
  • Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD – „Chod MAS“;
  • Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER  – „Animácie MAS“.

SWOT ANALÝZA

Oblasť č. 1:

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

Socioekonomická oblasť

( byty, zariadenia obchodu a stravovania, zdravotnícke zariadenia, školské a výchovné zariadenia, kultúrne zariadenia,

administratívnosprávne zariadenia,  rekreačné a športové zariadenia)

*vhodné prostredie na bývanie

*dostatok plochy

*Zdravé životné prostredie

*pripravené obytné zóny

*existujúce priestory pre obchody a stravovanie

*dostatočný nákupný potenciál

*rozmach bytovej výstavby

*záujem nových investorov

*nové zdravotnícke zariadenia

*pozitívna demografia

*vysoká odborná úroveň ZŠ a MŠ

*zdravé a pokojné prostredie škôl

*odpadajú problémy s cestovaním do školy a k lekárovi

*v obci Záborské vzorový kultúrny dom

*športová a kultúrna činnosť (fokl.súbory, speváci, hudobníci, športové kluby, hasiči)

*niektoré športoviská podľa EÚ

noriem

*nádherné prostredie na rekreáciu

*blízkosť ku krajskému mestu

*každá obec má vlastný obecný úrad

*živelná výstavba

*nedostatočné prípravné práce pre výstavbou

*divoký urbanizmus

*nedostatočná sieť obchodov a stravovacích zariadení

*nepostačujúce zdravotné vybavenie

*preplnené ambulancie

*nedostatočná sieť zdravotníckych zariadení

*nedostatočná kapacita domov sociálnych služieb

*staré zbytočne veľké priestory škôl

*vysoké náklady na prevádzku škôl

*nedôstojné kultúrne stánky

*chýbajúce priestory pre kultúrne a športové vyžitie

*chýbajúce športoviská

*nedostatočné hygienické zázemie pre športovcov

*chýbajúce oddychové zóny, značenia, informačné tabule

*obecné úrady v nevyhovujúcich priestoroch

*technické bariéry pre ZŤP vo verejných zariadeniach

*občianska pasivita

*zvýšenie individuálnej výstavby

*bytové domy

*pozitívna migrácia do regiónu

*zjednotenie urbanizmu

*práca pre projektantov a stavbárov

*zhustenie siete služieb

*rozšírenie sortimentu predajní

*nové zdravotné obvody

*zdravotná preventíva

*domy pre seniorov

*využitie priestorov škôl aj na mimoškolskú činnosť

*zvýšenie úväzku učiteľov *možnosť vyučovania aj v prírode

*vzťah detí k prírode

*spoznávanie v praxi

*zhodnotenie obecného majetku

*nové kultúrne stánky

*hľadanie talentov

*motivácia obyvateľov

*vznik športových krúžkov

* Zlepšenie možností pre trávenie voľného času pre deti a mládež

*tradícia hasičských zborov

*rozvoj cestovného ruchu

*nové formy-camping, motel

* liečebné a rehabilitačné priestory

*zvyšovanie kvality života na vidieku

*bezbariérové administratívno-správne zariadenia

*nedostatok finančných prostriedkov na individuálnu bytovú výstavbu

*napriek záujmu nedostatok voľnej plochy na výstavbu

*nevysporiadané vlastnícke vzťahy

*ignorovanie geologických prieskumov – narušenie statiky

*nasýtenie trhu

*nezáujem lekárov

*negatívny demografický vývoj

*zvyšovanie kriminality a vandalizmu

*nezáujem obyvateľov o kultúru, šport a rekreáciu

Oblasťč. 2:

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

technická infraštruktúra (dopravné siete, dopravné prepojenie a dostupnosť sídel, energetické siete, vodovodné siete, telekomunikačné siete, odpadové hospodárstvo) 

*výborná dopravná dostupnosť na hlavné trate

*bezprostredná blízkosť diaľnice

*medzinárodné a vnútroštátne letisko 30 km

*vojenské letisko 10 km

*súkromné letiská

*medzinárodná cyklotrasa EUROVELO

*medzi obcami štátne cesty 2.tr.

*funkčný systém regionálnej dopravy (MHD, SAD, železnice)

*zavedená plynofikácia

*z časti vybudovaná kanalizačná sieť, ČOV a vodovod

*postačujúce a kvalitné zdroje pitnej vody

*existujúce základné telekomunik.prepojenie

*vybudované odpadové hospodárstvo

*triedenie odpadu

*zberný dvor

*skládky odpadu

*rozbité cesty

*chýbajúce chodníky

*žiadne cyklocesty

*časté dopravné kolízie – nevhodné súčasné technické riešenie ciest a  cestnej premávky

*chýbajúca kanalizačná sieť

*vypúšťanie odpadu na cesty a do prírody

*slabé pokrytie signálom

*čierne skládky

*preplnené smetné nádoby

*rekonštrukcia a výstavba komunikácií a chodníkov

*vybudovanie cyklotrás

*prepojenie obcí cyklochodníkmi

*možnosť nemotorovej dopravy do zamestnania

* Skrášlenie vzhľadu obcí (autobusové zastávky, obnova verejnej zelene, revitalizácia verejných priestranstiev a parkov, …)

*Vybudovanie oddychových zón

*optické káble

*dotiahnutie moderných telekomunikačných technológií

*vylepšenie odpadového hospodárstva

*nevysporiadané pozemky

*nedostatok financií

*vysoké náklady na vybudovanie technickej infr.

*nízke max. príspevky na realizáciou projektov tech. infraštruktúry

*zdĺhavý proces hodnotenia projektov

*korupcia

*nízke čerpanie prostriedkov z EÚ

*pozastavenie programov podpory

Oblasťč. 3:

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

Podnikanie a zamestnanosť

*potenciál pre rozvoj poľnohospodárstva

*existencia silných a stabilných družstiev

*tradícia agrosektora

*existujúce subjekty sekundárneho sektora

*neexistujúce environmentálne záťaže

*vhodný potenciál na využite obnoviteľných zdrojov energie

*existencia troch priemyselných parkov (Záborské, Haniska, Petrovany), priemyselných zón (Ličartovce, Drienov, Kendice, Drienovská Nová Ves)

*priaznivá stúpajúca demografická štruktúra obyvateľstva

*dostatok voľnej pracovnej sily

* vysoké % produktív-neho obyvateľstva

*existencia samozamestnaní

*nízky priemerný vek

*potenciál nových zdrojov zamestnanosti v sektore služieb, stredného podnikania a poľnohospodárstva

* výborná dostupnosť do centier hospodárstva

*potenciál zvyšovania odbornosti a zručnosti

*atraktívne prírodné prostredie

*rôznorodosť územia 

*vhodné podmienky pre letné a zimné športy (hlavne turistiku, cykloturistiku, plávanie, beh bežky…)

*chutné minerálne pramene

*prírodný potenciál pre rozvoj dopravnej infraštruktúry /cyklotrasy, turistické chodníky

*kultúrna infraštruktúra v obciach

*športová činnosť v obciach

*slabá konkurencieschopnosť podnikov

*nízky podiel finalizácie poľnohospodárskej prvovýroby

*sústredenosť služieb v krajskom meste

*vysoká finančná zaťaženosť

*byrokracia, administratívne prekážky pri podnikania

*nedostatok voľných pracovných miest

*vysoký počet uchádzačov o zamestnanie zo základným vzdelaním a vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných

*nízka vzdelanostná úroveň MRK a slabé pracovné návyky danej skupiny

*odliv odbornej a kvalifikovanej pracovnej sily

*nízky podiel tradičných remesiel

*nedostatočné využívanie prírodného potenciálu územia

*nedostatok oddychových zón

*neupravenosť verejných priestranstiev, parkov

*absencia cyklotrás a náučných chodníkov

*nekomplexné služby s chýbajúcimi doplnkovými službami

*krátke zotrvanie turistov v území

*mladý farmár

*malý poľnohospodár

*obnova pôvodných pestovateľských kultúr

*podpora lokálnej produkcie

*potravinová sebestačnosť

*podpora lokálpatriotizmu

*podpora podnikov v malých službách

*rozvoj spracovateľského priemyslu

*podpora existujúcich a novovznikajúcich subjektov

*tvorba nových pracovných príležitostí v obciach *podpora podnikateľskej sféry a samozamestnania

*zníženie legislatívnej a byrokratickej záťaže podnikania a zamestnávania

*uľahčenie prijímania pracovníkov do pracovného pomeru

*využitie možností financovania rozvojových projektov z fondov EÚ

*podpora projektov na zapojenie dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru

*obnova tradičných remesiel

*podpora prepojenia osobnej prepravy do MŠ, ZŠ, zamestnaní

*možnosť zahraničných investícií v regióne

*väčšia propagácia územia

*environmentálna osveta, vzdelávanie a výchova

*podpora rozvoja vidieckeho CR

*marketing a propagácia

*výstavba a rekonštrukcia stravovacích a ubytovacích zariadení, chát

*rekonštrukcia nevyužitých objektov v CR

*rekonštrukcia a obnova prírodných zaujímavostí, vyhliadkových veží

*organizovanie tradičných kultúrnych a spoločenských podujatí, jarmokov

*vytvorenie znaku kvality a regionálneho značenia

*tvorba a poskytovanie turistických balíčkov

*ubytovanie na súkromí

*samozamestnanie

*možnosť čerpania financií z EU

*chýbajúci  vstupný kapitál

*znehodnotenie prírodného prostredia

*výstavba ohrozujúca poľnohospodárstvo

*zníženie záujmu o návštevu regiónu

*nízka kúpyschopnosť

*nemotivačné podpory na pôdu – deformácia trhu

*slabá motivácia ľudí

*nedoriešené vlastnícke vzťahy k poľnohospodárskej a lesnej pôde

*demotivačné riadenie zamestnaneckej politiky

*nízka finančná podpora podnikania a tvorby pracovných miest zo strany štátu

*nárast počtu nezamestnaných

*odchod mladých ľudí z regiónu za prácou

*nedostatočne motivujúca legislatíva podpory podnikania

*neprehľadná legislatíva

*demotivujúca daňová, odvodová a úverová politika pre začínajúce podnikateľské subjekty

*strata konkurencieschopnostinosti hospodárstva

*nízka kúpyschopnosť obyvateľstva

*často meniaca sa legislatíva

*nevyužívanie potenciálu územia pre rozvoj CR

*nedostatok investičných zdrojov

*nezáujem investorov o územie

*zhoršenie kvality životného prostredia

*nedostatočná podpora zo strany štátu

*nedostatočná vzdelanosť poskytovateľov služieb a CR

*zhoršenie kvality životného prostredia

*nelegálne skládky

Súhrnný prehľad strategického rámca/intervenčná logika:

Vízia

Cieľom verejno-súkromného partnerstva je komplexne riešiť príčiny problémov vidieka, nie jeho dôsledky. V rámci územia mikroregiónu prebieha rozvoj vo všetkých oblastiach života na vidieku. Územie je veľmi rôznorodé. Poľnohospodárska činnosť má dobré pôdne aj klimatické podmienky. Lákadlom pre domácich aj zahraničných turistov sú bohatá fauna a flóra, veľké množstvo chránených území. Na území mikroregiónu pribúda počet mladých párov, kvôli dobrému postaveniu územia. Verejno-súkromné partnerstvo sa bude všetkými prostriedkami podieľať na vybudovaní občianskej spoločnosti s dobrými medziľudskými vzťahmi.

Vízia je úzko prepojená na vnímanie aspektov života v regióne. Patrí sem bývanie, životné prostredie, pracovné príležitosti, oddych aj spoločenský život. Vízia verejno-súkromného partnerstva bola vytvorená spoločne, každá obec sa na jej tvorbe spolupodieľala a je s ňou stotožnená. Táto vízia bude tvoriť podklad pri tvorbe spoločných rozhodnutí a procesu komunikácie v rámci partnerstva.

Strategický cieľ

Strategickým cieľom tak je do roku 2020 zvýšiť kvalitu života na území MAS TRI PRÚTY prostredníctvom trvalo udržateľného rozvoja miestneho hospodárstva, technickej a environmentálnej infraštruktúry, zachovaním bohatého prírodného a kultúrneho potenciálu územia, zlepšením poskytovania sociálnych služieb a skvalitnením životného prostredia.

Priorita 1:

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

– Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

Iné opatrenia:

Ciele opatrenia

Cieľom tejto aktivity je podpora miestnych mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb a družstiev prostredníctvom poskytnutia možnosti investície finančných prostriedkov do ich ďalšieho rozvoja,a tak zabezpečiť rozvoj celého regiónu.

Zdôvodnenie výberu

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná na trh práce v miestnom kontexte, sústreďuje sa na rozvoj a rast udržateľných pracovných miest bez ohľadu na sektor alebo odvetvie vrátane oblasti zelených technológií a tvorbu pracovných miest.

Priorita 2:

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Opatrenia PRV:

Opatrenia IROP:

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach: dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel, sociálne služby a komunitné služby, infraštruktúra vzdelávania.

Iné opatrenia:

Ciele opatrenia

Cieľom tejto aktivity je prispieť k zlepšeniu:

– dopravnej prepojenosti,  dostupnosti pracovísk, verejných a iných služieb;

– sociálnych a komunitných služieb na území, dobudovanie alebo rekonštrukcia sociálnych a komunitných zariadení;

– a ku kvalite infraštruktúry vzdelávania  a tak zvýšiť atraktivitu obcí a vytvoriť príťažlivé prostredie pre život mladých ľudí.

Zdôvodnenie výberu

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácie. Podpora je orientovaná do vytvárania predpokladov pre riešenie vzťahov medzi mestom a vidiekom v oblasti podpory verejnej infraštruktúry a verejných služieb. Ide o prepojenia medzi mestským a vidieckym prostredím, ktoré vyplývajú z prepravy tovaru, presunov do a z práce, vzdelávacích služieb, zdravotných služieb, vodného a odpadového hospodárstva, hospodárskych transakcií, prístupu k prírodným zdrojom, ako aj z kultúry a rekreačných činností.

Priorita 3:

Prioritná os 3

Špecifický cieľ: 3A Zvýšenie konkurencie schopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávanie hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií.

Opatrenia PRV:

– M04 – Investície do hmotného majetku

– M01 –  Prenos vedomostí a zručností

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

Ciele opatrenia v

M04: Hlavným cieľom opatrenia je podpora poľnohospodárskych podnikov, vrátane podnikov, ktoré prevádzkujú mladí alebo malí farmári, investícií týkajúcich sa odbytu a spracovania poľnohospodárskej produkcie. Opatrenie má prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti spracovateľského a potravinárskeho priemyslu a účelovo intenzívnej, avšak environmentálne prijateľnej poľnohospodárskej výroby.

M01: Toto opatrenie je uplatniteľné vo viacerých prioritách, pričom v prvom rade reaguje na vzdelanostnú situáciu pracovníkov poľnohospodárskych podnikov na celoživotnom vzdelávaní. Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň vidieckeho obyvateľstvo. Cieľom vzdelávacích aktivít tohto podopatrenia je prispieť k rozširovaniu odborných znalostí a schopností osôb, ktoré pracujú v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve a vidieckych MSP, podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskej prvovýroby, zvýšenie pridanej hodnoty vlastnej produkcie a prispôsobenie produkcie potravín požiadavkám trhu.

Zdôvodnenie výberu  

M04: Prostredníctvom tohto podopatrenia sa poskytne investičná  podpora pre poľnohospodárske podniky v regióne, ktoré majú momentálne obmedzené zdroje financovania svojich podnikateľských zámerov. Investíciou do hmotného majetku sa dosiahne zvýšenie celkovej výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov v oblastiach: špeciálnej rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, zlepšenia využívania závlah, zavádzania inovatívnych technológií v súvislosti s aplikáciou organických a priemyselných hnojív, zlepšenia odbytu, založenia porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, skladovacích kapacít a pozberovej úpravy, zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov.

M01: Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je možné dosiahnuť nielen investičnou podporou, ale rovnako dôležitý je aj prenos znalostí a informačné akcie, ktoré poskytnú dostatočné množstvo informácií o možnostiach ich ďalšieho rozvoja. Pre plnenie cieľov fokusovej oblasti 3A sa podopatrenie bude sústreďovať predovšetkým na  demonštračné činnosti a informačné akcie pre poľnohospodárske podniky a spracovateľov.

Priorita 4:

Prioritná os 6

Špecifický cieľ: 6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladanie nových malých podnikov a vytváranie pracovných miest

Opatrenia PRV:

M06 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikania

– M01 – Prenos vedomostí a zručností

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

Ciele opatrenia

Toto opatrenie je uplatniteľné vo viacerých prioritách, pričom v prvom rade reaguje na vzdelanostnú situáciu pracovníkov poľnohospodárskych podnikov na celoživotnom vzdelávaní. Cieľom opatrenia je zvýšiť vzdelanostnú úroveň vidieckeho obyvateľstvo. Cieľom vzdelávacích aktivít tohto podopatrenia je prispieť k rozširovaniu odborných znalostí a schopností osôb, ktoré pracujú v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve a vidieckych MSP, podporiť diverzifikáciu poľnohospodárskej prvovýroby, zvýšenie pridanej hodnoty vlastnej produkcie a prispôsobenie produkcie potravín požiadavkám trhu.

Zdôvodnenie výberu

Zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov je možné dosiahnuť nielen investičnou podporou, ale rovnako dôležitý je aj prenos znalostí a informačné akcie, ktoré poskytnú dostatočné množstvo informácií o možnostiach ich ďalšieho rozvoja. Pre plnenie cieľov fokusovej oblasti 6A sa podopatrenie bude sústreďovať predovšetkým na  demonštračné činnosti a informačné akcie podporujúce rozvoj vidieckej zamestnanosti, stabilitu podnikateľských subjektov, ktoré sa na danom území nachádzajú.

Priorita 5:

Prioritná os 6

Špecifický cieľ: 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Opatrenia PRV:

– M07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

– M19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Opatrenia IROP:

Iné opatrenia:

Ciele opatrenia

Podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie prispieva k fokusovej oblasti 6B prostredníctvom investícií zlepšujúcich kvalitu života (infraštruktúra, miestne služby), ktoré budú mať vplyv na miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľov a zároveň zlepšené podmienky pre život obyvateľov a zabránenie odlivu obyvateľov z vidieka.

Zdôvodnenie výberu

Podopatrenie 7.2. zahŕňa nasledovné činnosti:

– výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;

– výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V prípade investícií do miestnych komunikácií, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);

– zlepšenie vzhľadu obcí – úprava tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Z analýz realizovaných v rámci daného územia je potreba aplikácie možností tohto podopatrenia jednoznačná. Obce vo vidieckych oblastiach majú takto možnosť zvýšiť kvalitu života svojich obyvateľov.