Štruktúra a organizácia verejno-súkromného partnerstva MAS TRI PRÚTY je presne špecifikovaná v stanovách občianskeho združenia.

MAS je v zmysle čl. 32, ods.2, písm. b) nariadenia EÚ č. 1303/2013 zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv.

V zmysle Stanov MAS TRI PRÚTY orgánmi združenia sú:

 1. Najvyšší orgán
 2. Výkonný orgán
 3. Štatutárny orgán
 4. Kontrolný orgán
 5. Výberová komisia
 6. Monitorovací výbor

Najvyšší orgán

Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, tvoria ho všetci členovia   Združenia, pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny nesmie byť vyšší ako 49%.

Fyzická osoba, ktorá je členom Združenia, zúčastňuje sa na rokovaní a hlasovaní Valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.

Právnickú osobu, ktorá je členom združenia, zastupuje na rokovaní a hlasovaní Valného zhromaždenia fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu takejto právnickej osoby, prípadne iná fyzická osoba, ktorá je písomne splnomocnená členom štatutárneho orgánu takejto právnickej osoby.

Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný orgán pozvánkou (zaslanou všetkým členom združenia min. 3 pracovné dni pred konaním) podľa potreby, najmenej však  minimálne jedenkrát do roka. Prvé zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Prípravný výbor.

V prípade, ak minimálne 1/3  členov Združenia doručí predsedovi Výkonného orgánu písomnú žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia s jasne vymedzeným dôvodom, Výkonný orgán je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia do 30-tich dní od doručenia takejto žiadosti.  Pokiaľ tak  Výkonný orgán neučiní do jedného mesiaca od doručenia ich žiadosti, sú členovia, resp. Kontrolný orgán oprávnení zvolať Valné zhromaždenie sami. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia  predmetom rokovania  je len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.

Najvyšší orgán je schopný uznášať sa, ak sú prítomní členovia MAS, ktorí majú nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov MAS, t. j. viac ako 50% všetkých hlasov bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám. Táto podmienka musí byť dodržaná len pri plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER a implementáciou stratégie CLLD.Pri hlasovaní na zasadnutí Valného zhromaždenia má každý člen jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov MAS bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám. Pri rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie.. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, rozhodne Výkonný orgán o zvolaní náhradného termínu zasadnutia Valného zhromaždenia.

Náhradné zasadnutie Valného zhromaždenia musí byť zvolané tak, aby sa konalo najneskôr do 3 týždňov od doby zvolania riadneho zasadnutia. Výkonný orgán môže určiť spôsob a termín náhradného zasadnutia už pri zvolaní riadneho zasadnutia, pričom náhradné zasadnutie Valného zhromaždenia musí mať nezmenený program rokovania. Náhradné zasadnutie je  schopné uznášať sa bez ohľadu na počet prítomných členov Združenia. Upozornenie na túto skutočnosť musí byť obsiahnuté v oznámení o zvolaní Valného zhromaždenia.

Najvyšší orgán vykonáva najmä tieto činnosti:

 1. schvaľuje Stanovy Združenia, interné riadiace dokumenty (pokiaľ ich neschvaľuje iný orgán združenia), ich zmeny a doplnky,
 2. rozhoduje o počte členov v orgánoch Združenia, ktorý je vždy nepárny,
 3. volí a odvoláva členov Výkonného orgánu,
 4. volí a odvoláva predsedu a členov Kontrolného orgánu,
 5. schvaľuje stratégiu   CLLD a jej   aktualizáciu,
 6. schvaľuje rokovací poriadok Valného zhromaždenia,
 7. schvaľuje Plán činnosti Združenia a ďalšie rozvojové dokumenty,
 8. schvaľuje účtovnú uzávierku a výročnú správu,
 9. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení Združenia,
 10. schvaľuje správu o činnosti kontrolného orgánu,
 11. stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov,
 12. schvaľuje prijatie nových členov a rozhoduje o vylúčení člena zo združenia,
 13.  rozhoduje o zániku, dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčením s iným občianskym združením. V prípade, ak dôjde k zániku občianskeho združenia rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí NFP na chod MAS, občianske združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR,
 14. a iné v súlade so stratégiou CLLD.

Z rokovania zasadnutia Valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica. Zapisovateľa, predsedajúceho a overovateľov na návrh Výkonného orgánu zvolia spomedzi seba prítomní členovia Valného zhromaždenia.

Výkonny orgán

Rada  je výkonný rozhodovací orgán Združenia v obdobiach medzi zasadnutiami Najvyššieho orgánu – Valného zhromaždenia. Rada  za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu a vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými vykonávacími predpismi MAS. 

Výkonný orgán má minimálne 5 a maximálne 13 členov, pričom počet členov je vždy nepárny. Členská základňa výkonného orgánu musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou,  pričom žiadna záujmová skupina nemôže mať viac ako 49% hlasovacích práv a to počas celého obdobia implementácie stratégie rozvoja územia. Funkčné obdobie Výkonného orgánu  je  5 rokov.

Právnickú osobu, ktorá je členom Výkonného orgánu, zastupuje na zasadaní a hlasovaní Výkonného orgánu jej jeden zástupca.

Členstvo v Rade je nezlučiteľné s funkciou člena monitorovacieho výboru a výberovej komisie.

Výkonný orgán  v rámci svojich kompetencií vykonáva napr. nasledovné činnosti:

 1. riadi a koordinuje činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
 2. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje materiály na tieto rokovania, predkladá zmeny Stanov Združenia, interné organizačné predpisy Združenia a strategických dokumentov Združenia na schválenie Valnému zhromaždeniu,
 3. volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu,
 4. schvaľuje zmeny rozpočtov v príslušnom roku, ktoré nesmú ovplyvniť celkovú  výšku rozpočtovaných nákladov schválených Valným zhromaždením na príslušný rok,
 5. podáva návrh Valnému zhromaždeniu na vylúčenie člena/-ov, ktorí konajú v rozpore so Stanovami Združenia,
 6. podáva návrh Valnému zhromaždeniu o prijatí nových členov Združenia,
 7. rozhoduje o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia,
 8. posudzuje návrhy, stanoviská a názory členov združenia, podnecuje ich iniciatívu a vykonáva  potrebné opatrenia v záujme Združenia a jej členov,
 9. rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, ktoré podľa Stanov nespadajú do právomoci Valného zhromaždenia, alebo ktoré si Valné zhromaždenie nevyhradilo.

V prípade realizácie stratégie rozvoja územia alebo iných programov a projektov, ktoré uplatňujú  princípy CLLD:

 1. zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,
 2. zriadi výberovú komisiu MAS,
 3. zriadi monitorovací výbor MAS
 4. menuje manažéra MAS.
 5. volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút;
 6. vykonáva iné činnosti stanovené v stratégii CLLD.

Výkonný orgán zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným orgánom. Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečuje manažér MAS a ostatní  zamestnanci MAS, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.

Zasadnutie Výkonného orgánu zvoláva a vedie Štatutárny orgán podľa potreby, minimálne jedenkrát do roka.  Termín a program zasadania Výkonného orgánu oznámi Štatutárny orgán všetkým jej členom najmenej jeden kalendárny deň  pred dňom zasadania.

Výkonný orgán je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Mandát člena Výkonného orgánu končí uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním Valným zhromaždením.

Pri ukončení funkcie člena Výkonného orgánu z akéhokoľvek dôvodu nahradí uvoľnené miesto novým členom Výkonný orgán.

O priebehu rokovania Výkonného orgánu a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané zapisovateľom a overovateľom, ktorí sú členmi Výkonného orgánu.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom Združenia je predseda,  ktorý má oprávnenie konať samostatne navonok a má podpisové právo menom Občianskeho združenia MAS TRI PRÚTY. Podpredseda združenia zastupuje predsedu združenia na základe písomného poverenia predsedom.

Štatutárny orgán  je zastupiteľný,  štatutári (Predseda a Podpredseda) v rámci implementácie stratégie CLLD v závislosti od zamerania výzvy a od úkonov s ňou súvisiacich  konajú samostatne (aby bol vylúčený konflikt záujmov).

V prípade dlhodobej nečinnosti predsedu alebo ak je jeho činnosť v rozpore so stanovami, organizačnými a vnútornými predpismi združenia a všeobecno-záväznými nariadeniami Slovenskej republiky, podpredseda vykonáva činnosti predsedu na základe  písomného splnomocnenia Výkonného orgánu.

Predsedu a  podpredsedu volí zo svojich členov Výkonný orgán na obdobie zhodné s funkčným období Výkonného orgánu (5 rokov). Ak je Predseda zvolený zo zástupcov verejného sektora, Podpredseda sa volí zo zástupcov podnikateľského alebo občianskeho sektora a opačne. Mandát predsedu a podpredsedu združenia zaniká uplynutím funkčného obdobia, alebo ich odstúpením.

Štatutárny orgán združenia  vykonáva hlavne tieto činnosti:

 1. zastupuje Združenie navonok a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu,
 2. zvoláva a vedie zasadnutia Výkonného orgánu,
 3. zabezpečuje vecne, organizačne a administratívne priebeh zasadnutí Výkonného orgánu,
 4. rozhoduje o záležitostiach Združenia, pokiaľ nie sú tieto Stanovami a internými organizačnými predpismi stanovené inak,
 5. riadi činnosť Združenia,
 6. zodpovedá za personálne obsadenie manažéra a kancelárie podľa princípov CLLD,
 7. podpisuje zmluvy, vystupuje v mene MAS navonok,
 8. schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP/ŽoPr (žiadosti o príspevok),
 9. schvaľuje výzvu na predkladanie  ŽoNFP/ŽoPr.
 10. schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie  ŽoNFP/ŽoPr,
 11. vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na predkladanie  ŽoNFP,
 12.  vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o príspevok z IROP.
 13. Štatutárny orgán má ďalšie právomoci, povinnosti a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.

Kontrolný orgán

Kontrolným orgánom Združenia je Revízna komisia a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Kontrolný orgán vo svojej činnosti sa riadi príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi SR a Stanovami Združenia.

Najvyšší orgán na návrh Výkonného orgánu volí a odvoláva predsedu a členov kontrolného orgánu na obdobie piatich rokov. Kontrolný orgán tvoria traja členovia Združenia.

Člen Kontrolného orgánu nesmie byť súčasne členom iného orgánu Združenia okrem členstva v Najvyššom orgáne – Valnom zhromaždení.

Kontrolný orgán vykonáva najmä:

 1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány MAS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
  1. kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
  1. má ďalšie právomoci, povinnosti a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.
  1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány MAS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie;
  1. kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
  1. ďalšie právomoci, povinnosti a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení,

Členovia Kontrolného orgánu majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Výkonného orgánu, Monitorovacieho výboru a Výberovej komisie ako pozorovatelia.

Kontrolný orgán prizýva Predsedu a Manažéra na svoje rokovanie.

Kontrolný orgán podáva správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu najmenej  1x ročne.

Výberová komisia

Výberová komisia MAS   v zmysle čl. 34 ods. 3, písm. b) a f) Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 vykonáva výber ŽoNFP podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory.

Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti musia byť stanovené v stratégii CLLD.

Výberová komisia má minimálne 3 členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie.

Na zasadnutí výberovej komisie musia byť prítomní všetci členovia.

Výberová komisia v rámci PRV SR 2014 – 2020 vykonáva nasledovné činnosti:

 1. zabezpečí proces posúdenia odbornéhohodnotenia ŽoNFP,
  1. posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,
  1. stanoví poradie ŽoNFP od najvyššie umiestnenej ŽoNFP spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) a to na základe výsledkov odborného hodnotenia;
  1. vykoná výber ŽoNFP,
  1. navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona o príspevku z EŠIF;
  1. vypracuje záverečnú správu výzvy ŽoNFP v rámci PRV SR 2014 – 2020;
  1. stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP.

Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov predmetnej výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritériá a stanoví poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku.

V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol o výbere ŽoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr odporúčaných na neschválenie.

Výberová komisia na svoje zasadnutia prizýva Manažéra.

Výberová komisia sa riadi počas zasadnutia pravidlami svojho Štatútu, ktorý vypracuje kancelária a schváli Výkonný orgán. Výberová komisia je za svoju činnosť zodpovedná Rade a spolupracuje s Manažérom pri príprave výročnej správy.

Osoby, ktoré sa  podieľajú na konaní o projekte v rámci implementácie stratégie rozvoja územia, sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, týkajúce sa zaujatosti a konfliktu záujmov.

Člen výberovej komisie nesmie hodnotiť projekt, ktorý predkladá ako žiadateľ v rámci implementácie stratégie rozvoja územia alebo iných programov založených na princípoch CLLD (resp. je štatutárnym zástupcom, zamestnancom, členom riadiacich orgánov a pod. v organizačnej štruktúre predkladaného projektu, alebo sa zúčastnil na jeho vypracovaní ako konzultant, poradca alebo expert).

Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.

Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie ŽoNFP, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvody sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom orgáne,  monitorovacom výbore združenia a s funkciou štatutárneho orgánu MAS.

Výberová komisia vykonáva úlohy a činnosti v zmysle Systému riadenia CLLD v platnom znení.

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor MAS je orgánom, ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie CLLD, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod. v zmysle ustanovení kapitoly 10. Systému riadenia CLLD.

Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu Výkonného orgánu

Členstvo v monitorovacom výbore MAS je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne združenia.

Monitorovací výbor má minimálne 3 a maximálne 7 členov. Počet členov Monitorovacieho výboru určuje Výkonný orgán. Počet členov je vždy nepárny. Je zostavený tak, aby zástupcovia verejného sektora tvorili maximálne 49 %.

Monitorovací výbor prizýva na svoje stretnutia Manažéra.

Predseda Monitorovacieho výboru na zasadnutí Výkonného orgánu má hlas poradný.

Monitorovací výbor priebežne informuje Radu o výsledkoch monitorovania a hodnotenia.

Monitorovací výbor sa zodpovedá Rade a spolupracuje s Manažérom pri príprave výročnej správy.

Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia a pôsobia na území členských obcí. Členmi združenia môžu byť:

 • fyzické osoby (aktivisti z územia),
  • obce,
  • ostatné verejné organizácie (štátna správa, verejnoprávne inštitúcie),
  • zástupcovia podnikateľského sektora (živnostníci, obchodné spoločnosti, družstvá),
  • zástupcovia neziskového sektora (záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia a iné neziskové organizácie).

Členstvo v združení je dobrovoľné. O prijatí člena združenia rozhoduje valné zhromaždenie združenia na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo. Pre prijatie uchádzača za člena sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov združenia. Členstvo vznikne dňom, keď bola žiadosť uchádzača o členstvo odsúhlasená členmi združenia a zaplatením členského príspevku. Dokladom členstva je zápis do protokolu členov združenia.

Zánik členstva:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia valnému zhromaždeniu,
  • vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení (dôvody na vylúčenie: člen koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi, poškodzuje dobré meno združenia, spôsobil združeniu svojím konaním nenapraviteľnú škodu, nezaplatil členské), a to na základe písomného návrhu dvojtretinovej väčšiny členov združenia,
  • úmrtím člena,
  • zánikom združenia,
  • zánikom právnickej osoby,
  • zánikom členstva zanikajú všetky práva a povinnosti člena združenia.           

Člen má právo:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
  • voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • využívať informácie a služby združenia,
  • predkladať návrhy a podnety k činnosti združenia,
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia,
  • byť informovaný o aktivitách a hospodárení združenia.

Povinnosti člena sú:

 • dodržiavať stanovy združenia,
  • platiť členské príspevky,
  • prispievať svojou činnosťou k tvorbe a realizácii integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej ISRÚ),
  • plniť uznesenia orgánov združenia,
  • aktívne sa podieľať na činnosti združenia.