Podpora ZMOS

Bojujeme za naše požiadavky. Komora obcí ZMOS v Senci nám vyjadrila podporu…

Zástupcovia Národnej siete MAS SR dnes na rokovaní Komory obcí ZMOS-u v Senci odprezentovali súčasné problémy pri čerpaní eurofondov, najvážnejšie riziká i návrhy riešení. Okrem toho predstavili aj požiadavky NS MAS SR pre budúce programové obdobie a požiadali starostov o spoluprácu pri presadzovaní troch z nich, ktoré Národná sieť považuje v súčasnosti za najdôležitejšie:

  • Navýšenie zdrojov na LEADER:

Na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER vyčleniť financie vo výške minimálne 300 mil. € zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (13 %) a minimálne 330 mil. € z Operačného programu Slovensko (2 %).

Pri prepočte na počet obyvateľov, ktorí žijú v území pokrytom MAS, je to len 222 eur na jedného obyvateľa počas siedmich rokov a dokonca iba 32 eur na jedného obyvateľa ročne.

  • Umožniť multifondové spolufinancovanie:

Umožniť realizáciu stratégií miestneho rozvoja prostredníctvom viacerých fondov s ohľadom na špecifiká a potreby jednotlivých MAS.

  • Pokryť čo najväčšie územie Slovenska miestnymi akčnými skupinami bez uplatnenia súťaže.

Ďakujeme Komore obcí ZMOS-u v Senci za vyjadrenú podporu. https://www.sietmas.sk/oznamy/bojujeme-za-nase-poziadavky-komora-obci-zmos-v-senci-nam-vyjadrila-podporu.html