Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti: za silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti EÚ

Európska komisia 30.6.2021 predložila dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, v ktorej identifikuje výzvy a obavy, ktorým čelia, ako aj niektoré z najsľubnejších príležitostí, ktoré môžu tieto regióny využiť. Na základe prognóz a rozsiahlych konzultácií s občanmi a ďalšími aktérmi vo vidieckych oblastiach sa v dnešnej vízii navrhuje vidiecky pakt a akčný plán pre vidiek, ktorých cieľom je, aby sa naše vidiecke oblasti stali silnejšími, prepojenými, odolnými a prosperujúcimi.

Úspešne reagovať na megatrendy a výzvy, ktoré prináša globalizácia, urbanizácia, starnutie, a využívať výhody zelenej a digitálnej transformácie znamená prijať politiky a opatrenia zohľadňujúce miestne špecifiká a rozmanitosť území EÚ, ich osobitné potreby a relatívne silné stránky.

Vo vidieckych oblastiach EÚ je obyvateľstvo v priemere staršie ako v mestských oblastiach a v nadchádzajúcom desaťročí sa bude jeho počet pomaly znižovať. V spojení s nedostatočnou konektivitou, nerozvinutou infraštruktúrou a nedostatkom rôznych pracovných príležitostí a obmedzeným prístupom k službám to vedie k tomu, že vidiecke oblasti sú pre život a prácu menej atraktívne. Ak sa podarí splniť ciele stanovené v digitálnych ambíciách EÚ do roku 2030, môžu vzniknúť ďalšie príležitosti pre udržateľný rozvoj vidieckych oblastí presahujúci rámec poľnohospodárstva, rastlinnej a živočíšnej výroby a lesného hospodárstva. Otvoria sa nové perspektívy rastu výroby, a najmä služieb, ako aj lepšej geografickej distribúcie služieb a priemyslu.

Cieľom dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ je riešiť tieto výzvy a obavy tak, že sa bude stavať na nových príležitostiach zelenej a digitálnej transformácie EÚ a skúsenostiach získaných z pandémie COVID-19 a určia sa spôsoby na zlepšenie kvality života na vidieku, dosiahnutie vyváženého územného rozvoja a bude sa stimulovať hospodársky rast.

Vidiecky pakt

Do nového vidieckeho paktu sa zapoja aktéri na úrovni EÚ, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom podporiť spoločné ciele vízie, posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a reagovať na spoločné ambície vidieckych komunít. Komisia tento rámec uľahčí prostredníctvom existujúcich sietí a podporí výmenu nápadov a najlepších postupov na všetkých úrovniach.

Akčný plán EÚ pre vidiek

Komisia dnes predložila aj akčný plán na urýchlenie udržateľného, súdržného a integrovaného rozvoja vidieka. Viaceré politiky EÚ už poskytujú podporu vidieckym oblastiam a prispievajú k ich vyváženému, spravodlivému, zelenému a inovatívnemu rozvoju. Pri podpore a vykonávaní tohto akčného plánu bude mať zásadný význam Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) a politika súdržnosti, pričom ich bude sprevádzať niekoľko ďalších oblastí politiky EÚ, a spoločne zmenia túto víziu na realitu.

Vo vízii a v akčnom pláne sa vymedzujú štyri oblasti činnosti podporované hlavnými iniciatívami, ktorých cieľom je:

  • sila: zamerať sa na posilnenie postavenia vidieckych komunít, zlepšenie prístupu k službám a uľahčenie sociálnej inovácie,
  • konektivita: zlepšiť prepojenosť z hľadiska dopravy, ako aj digitálneho prístupu,
  • odolnosť: zachovať prírodné zdroje a ekologizáciu poľnohospodárskych činností v záujme boja proti zmene klímy a zároveň zabezpečiť sociálnu odolnosť prostredníctvom poskytovania prístupu k vzdelávacím kurzom a rôznym kvalitným pracovným príležitostiam,
  • prosperita: diverzifikovať hospodárske činnosti a zlepšiť pridanú hodnotu poľnohospodárskych a agropotravinárskych činností a agroturistiky.

Komisia bude podporovať a monitorovať vykonávanie akčného plánu EÚ pre vidiek a pravidelne ho bude aktualizovať, aby sa zabezpečilo, že bude aj naďalej relevantný. Takisto bude naďalej spolupracovať s členskými štátmi a subjektami pôsobiacimi na vidieku s cieľom udržiavať dialóg o vidieckej problematike. Okrem toho sa zavedie „overovanie vplyvov na vidiecke oblasti“, pričom politiky EÚ sa budú preskúmavať optikou vidieka. Cieľom je lepšie identifikovať a zohľadniť možné vplyvy a dôsledky politickej iniciatívy Komisie na zamestnanosť, rast a udržateľný rozvoj na vidieku.

Pri Komisii sa zriadi stredisko pre monitorovanie vidieka s cieľom ďalej zlepšovať zber údajov a analýzu vidieckych oblastí. Toto stredisko bude takisto poskytovať informácie potrebné na tvorbu politík týkajúcich sa rozvoja vidieka a zároveň bude podporovať celkové vykonávanie akčného plánu pre vidiek.

Ďalšie kroky …. si môžete prečítať na stránke Európskej komisie tu:

… ako aj na stránke ZMOS tu: