Aktualizácia Príručky pre LEADER

Oznamujeme Vám, že na stránke www.apa.sk bola zverejnená aktualizovaná Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.2., ktorá nadobúda účinnosť dňa 02.12.2019.

link na stiahnutie tu: https://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela-leader

Z dôvodu aktualizácie príručky a z toho vyplývajúcich zmien týkajúcich sa predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je nevyhnutné zaktualizovať aj všetky zverejnené výzvy. Prosíme o trpezlivosť, pretože aktualizácie výziev podliehajú procesným úkonom. Aktualizované výzvy budú po schválení riadiacim orgánom zverejnené na našej webovej stránke.

Zároveň prosíme všetkých potenciálnych žiadateľov, aby sa dôkladne oboznámili so zverejnenou aktualizovanou príručkou a pripravili svoje žiadosti o NFP už v zmysle tejto aktualizácie.