Mimoriadna podpora pre poľnohospodárov

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci ,,Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 15.6.2020 zverejnilo Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci ,,Projektu na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ v zmysle § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na tento projekt vyčlenilo 12 mil. €. Projekt sa realizuje od 15.júna 2020 do decembra 2021.

O finančný príspevok môžu požiadať zamestnávatelia v poľnohospodárstve vykonávajúci:

  • Pestovanie netrvácnych plodín,
  • Pestovanie trvácnych plodín,
  • Služby súvisiace s pestovaním plodín,
  • Služby súvisiace s chovom zvierat,
  • Služby súvisiace so zberom úrody.

Žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ na miestne príslušný úrad, v ktorého územnom obvode bude pracovné miesto vytvorené.

POZOR – Žiadosti doručené na iný ako územne príslušný úrad, nebudú akceptované a budú vrátené žiadateľovi.

Žiadosť musí byť predložená na formulári, ktorý je označený ako príloha č. 1.

Oznámenie a základné prílohy sú na stiahnutie TU:

Kompletná výzva – odkaz na webovú stránku UPSVaR: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-na-podporu-zamestnavania-uchadzacov-o-zamestnanie-v-odvetvi-polnohospodarstva.html?page_id=1009679&fbclid=IwAR18GW0RmggEPQT-5d91k-1aWfwFdIr2muKT-zbKz7S2CuMH434lTwvwc3w