Usmernenie č. 5 – stanovisko GESTORA CLLD

Gestor CLLD rozhodol o zrušení Usmernenia č. 4. Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na základe odporúčania Výberovej komisie pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS.

Dôvodom na zmenu termínu na predkladanie strednodobého hodnotenia stratégie CLLD je nedostatok personálnych kapacít na Pôdohospodárskej platobnej agentúre, ktoré sa v súčasnosti prioritne venuje vyhodnocovaniu prijatých žiadostí o NFP zo strany MAS, vydávaniu Rozhodnutí a podpisu zmlúv  o NFP v rámci podopatrenia 19.2.  Pôdohospodárska platobná agentúra vynakladá maximálne úsilie  na zabezpečenie  akcelerácie vyhodnocovania žiadostí o NFP aj v tejto nepriaznivej  situácii súvisiacej s  COVID – 19.

Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD MAS predložia do 30.6.2021 v zmysle postupov, ktoré budú upravené v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 a následne v Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj.