Aktualizácia Implementačného modelu CLLD/IROP, verzia 1.8

Riadiaci orgán pre IROP 8.4.2022 zverejnil aktualizáciu Implementačného modelu CLLD v rámci IROP, verzia 1.8 a to na stránke https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/implementacny-model/im-clld-v-1-8/  .

Verzia 1.8. nadobúda účinnosť dňa 9.4.2022, MAS sú povinné od tohto dňa postupovať pri implementácii CLLD v rámci IROP podľa týchto nových postupov. Verzia 1.8. bola zverejnená v sledovaní zmien aj bez sledovania zmien.

Predmetom aktualizácie boli postupy definované v hlavnom dokumente, prílohy aktualizované neboli.