Otázky MAS predložené na RO pre IROP

Riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke priebežne zverejňuje odpovede na otázky, ktoré prichádzajú od žiadateľov a týkajú sa podávaniu žiadostí o príspevok, oprávnenosti výdavkov, žiadostí o platbu a pod. Tieto otázky a odpovede si môžete prečítať tu: