Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie ŽoNFP č. MAS_105/7.2/5


Vážení žiadatelia z verejného sektora, dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s aktualizáciou príloh 6B Príručky pre prijímateľa LEADER (verzia 1.5)bola  aktualizovaná Výzva č. MAS_105/7.2/5 týkajúca sa podopatrenia 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investície do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (vyhlásená 24.7.2023).

Touto aktualizáciou č.1  MAS TRI PRÚTY  v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa mení príloha 6B a v texte výzvy v časti 1. 2 (Dĺžka trvania a typ výzvy)  sa upravuje  dátum uzavretia výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 19.9.2023, dátum uzavretia výzvy je 23.10.2023. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Aktualizáciou výzvy sa zmenil dátum uzavretia výzvy: 22.09.2023 23.10.2023


Aktualizovaná výzva na stiahnutie v PDF:

Aktualizovaná príloha 6B na stiahnutie so sledovaním zmien:

Aktualizovaná príloha 6B na stiahnutie bez sledovania zmien:

Všetky ostatné prílohy výzvy MAS_105/7.2/5 (v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.5) ostávajú nezmenené (viď Výzva na predkladanie ŽoNFP č. MAS_105/7.2/5).