Aktualizácia č.3 Výzvy na predkladanie ŽoNFP č. MAS_105/7.2/1.1

MAS TRI PRÚTY oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k aktualizácii Výzvy č. MAS_105/7.2/1.1.

Touto aktualizáciou č.3 MAS TRI PRÚTY v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z.z.  o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 10.12.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizovali sa prílohy výzvy (v zmysle aktualizovanej Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.2) a dátum uzavretia výzvy:

Dátum vyhlásenia:     28.06.2019

Dátum uzavretia:       29.11.2019 10.03.2020

Prílohy k výzve: 

Výzva spolu s prílohami k výzve je na stiahnutie vo formáte ZIP tu: