Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid – 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu:

     Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
     Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
     Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie):

Oznámenie a vlastný materiál nájdete na tomto linku:
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840