Zhrnutie z usmernení za oblasť verejného obstarávania

V nadväznosti na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pripravil Centrálny koordinačný orgán (CKO) zhrnutie z usmernení Európskej komisie, Úradu pre verejné obstarávanie a CKO za oblasť verejného obstarávania (https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/). Dokument zároveň obsahuje hypertextové odkazy na usmernenia v ich plnom znení, z ktorých zhrnutie vychádza. Cieľom tohto zhrnutia je v jednom prehľadnom dokumente predstaviť opatrenia a možnosti, ktoré majú prijímatelia, ktorí plánujú nakúpiť tovary alebo služby, ktoré bezprostredne súvisia s bojom proti koronavírusu. Zároveň sa usmernenie venuje aj tomu, ako pandémia mení pravidlá pri iných už vyhlásených zákazkách (on-line otváranie ponúk) a aké opatrenia boli prijaté pre oblasť verejného obstarávania, ktoré je financované z fondov Európskej únie a má svoje osobitné špecifiká.

Dokument na stiahnutie: