❗ Výzva IROP-CLLD-ANA8-511-001 ❗

MAS TRI PRÚTY vyhlasuje pre podnikateľov Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií

Schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov

Typ výzvy:
otvorená

Dátum vyhlásenia:
09. 07. 2021

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 15. 10. 2021 (disponibilná alokácia 182 070 €)
2. kolo: 17. 01. 2022 (priebežný zostatok disponibilnej alokácie 165 735 €)
3. kolo: 19. 04. 2022 (priebežný zostatok disponibilnej alokácie 165 735 €)
4. kolo: 15. 07. 2022 (priebežný zostatok disponibilnej alokácie 165 735 €)
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca (do vyčerpania finančnej alokácie).

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program

Vyhlasovateľ výzvy:
Občianske združenie MAS TRI PRÚTY

Oprávnení žiadatelia:

  • Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
    a) osoby zapísané v obchodnom registri,
    b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Intenzita pomoci:
55% (45% spolufinancovanie)

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

  • refundácie

Výška príspevku:
10 000 – 100 000 €

Objem základnej alokácie:
182 070 €

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoPr Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905 961 492 alebo mailom na mastripruty@mastripruty.sk.

Výzva na stiahnutie v pdf:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Kompletná výzva s prílohami na stiahnutie:

Príručky a dokumenty uvedené vo výzve sú zverejnené na stránke https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1312 . Aktuálnosť príručiek a dokumentov je potrebné sledovať na https://www.mpsr.sk.

Základné dokumenty platné ku dňu vyhlásenia výzvy:

Vzor zmluvy o príspevok: https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

Dňa 15.6.2021 nadobudla účinnosť Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, ktorá je zverejnená na webovom linku: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/.