Strategický plán: Sme v najväčšom sklze zo štátov EÚ

V Strategickom pláne spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) na roky 2023-2027 sú vyčlenené finančné prostriedky aj na aktivity vykonávané prostredníctvom prístupu LEADER vo výške 152,67 mil. €.

Oproti súčasným podmienkam obce už budú môcť nenávratné finančné prostriedky získať len v rámci LEADER, t.j. cez MAS (čo má z hľadiska rozvoja vidieka a efektívnosti projektov svoje opodstatnenie), pretože v novom SP SPP priama podpora obcí už nie je zahrnutá. Problém je ale vo výške alokácie, ktorá je výrazne nižšia oproti rokom 2014-2020, čo je nepostačujúce na plnohodnotný rozvoj vidieka na celom Slovensku (v rámci opatrení pre obce a pre LEADER bolo k dispozícii spolu 225,236 mil. €).

prezentácia MIRRI SR/MPaRV SR, 01.12.2020
prezentácia MIRRI SR/MPaRV SR, 01.12.2020

V navrhovanom SP SPP na roky 2023-2027 je plánovaná maximálna výška podpory na jeden projekt v rozpätí 100-150 tis. €. Ak by sme chceli podporiť minimálne tých dvetisíc obcí, ktoré sú v súčasnosti v MAS (k tomu musíme adekvátne minimálne v takej istej výške podporiť na danom území aj neverejný sektor, t.j. poľnohospodárov, podnikateľov, živnostníkov, remeselníkov, neziskové organizácie…..) a aby podpora mala zmysel, netreba ani kalkulačku, koľko eur by minimálne malo byť vyčlenených na LEADER…. V súčasnosti vyčlenené financie sú naozaj nepostačujúce a je na zamyslenie, či Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR náhodou nepozabudlo, že tu máme ten nešťastný vidiek, ktorý patrí pod neho…

Snáď je tu ešte nádej (v zmysle hesla: všetko zlé je na niečo dobré :)), že sa dá niečo urobiť, aby sa náš vidiek naozaj pozitívne posunul, lebo Slovensko ako jediný členský štát Európskej únie nedodal bruselským úradníkom k strategickému plánu ani jeden dokument (viď článok nižšie).

Kto má možnosť, chuť a záleží mu na budúcnosti nášho vidieka, prosím, zabojujme.