Verejné obstarávanie/obstarávanie

PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok cez iniciatívu LEADER, že v prípade, ak žiadateľ splnil podmienku mať predložené ukončené verejné obstarávanie/obstarávanie zároveň s predloženou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a nastali odôvodnené skutočnosti, na základe ktorých dôjde preukázateľne k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi obstarávateľom a dodávateľom, je možné opakovane vyhlásiť nové verejné obstarávanie/obstarávanie kedykoľvek v procese konania. V uvedenom prípade žiadateľ požiada o možnosť vyhlásiť nové verejné obstarávanie/obstarávanie PPA. O ukončení procesu verejného obstarávania/obstarávania musí žiadateľ informovať manažéra príslušnej MAS prostredníctvom mailu na príslušnú MAS a PPA na adresu leader@apa.sk.
Dokumentáciu k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu sa predkladá prostredníctvom ITMS do 5 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania/obstarávania.