Aktualizácia stratégie CLLD

Dňa 20.5.2022 PPA zverejnila Usmernenie č. 7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 ako Gestora CLLD k aktualizácii stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou na základe pridelenia dodatočnej alokácie v zmysle kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022 v znení aktualizácie č.1. Na základe tohto Usmernenia všetky MAS do konca júna sú povinné predložiť na PPA návrh aktualizácie stratégie CLLD a na MP SR návrh aktualizovaných kritérií na výber projektov. Po ich kontrole a odsúhlasení RO budú predložené najvyššiemu orgánu MAS na schválenie.

zdroj: PPA