Príprava nového programového obdobia 2021 – 2027


Dňa 11. septembra 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov miest a obcí, zástupcov ZMOS, zástupcov Okresných úradov, zástupcov MAS a zástupcov PSK týkajúce sa prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027.

Momentálne sa kreujú Komory, v ktorých je potrebné mať zástupcov aj z nášho regiónu (Komora miestnej územnej samosprávy a Komora podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti). Ak Vás problematika zaujíma, ste zástupca miestnej územnej samosprávy alebo socioekonomického partnera (napr. podnikateľské subjekty, cirkevné organizácie, zástupcovia tretieho sektora, kultúrne inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie, rómske inštitúcie a pod.) a chceli by ste v tejto oblasti prispieť svojou prácou (alebo ak poznáte ľudí, ktorí by vedeli pomôcť), prosím, prihláste sa (alebo nominujte zástupcu) na mastripruty@centrum.sk. Bližšie informácie aj na tel. čísle 0905 961 492.

Prezentácia z tohto pracovného stretnutia vrátane oficiálne zverejnených materiálov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI):