Výzva MAS_105/1.2 B/1.1 – aktualizácia

MAS TRI PRÚTY oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k aktualizácii Výzvy č. MAS_105/1.2 B/1.1.

V zmysle aktualizovanej Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.3 z 11.09.2020 boli aktualizované  prílohy výzvy.

Aktualizovaná výzva na stiahnutie/zip: