SPR – Strategicko-plánovacie regióny PSK

V rámci rozširovania a skvalitnenia komunikácie a spolupráce s mestami, obcami a ďalšími sociálno-ekonomickými partnermi  na území Prešovského samosprávneho kraja  začali od 1.10.2020 pôsobiť  v jednotlivých prirodzených subregiónoch Spiš, Šariš a Horný Zemplín celkovo  traja regionálni koordinátori. Ich prioritnou úlohou v súčasnosti bude zabezpečovať  komunikáciu a koordináciu aktivít prioritne  v nasledovných oblastiach:

  • prípravy na čerpanie fondov EÚ v novom programovom období 2021 – 2027,
  • kreovania a činnosti kooperačných rád partnerstva v jednotlivých subregiónoch a činnosti budúcej Rady partnerstva PSK (z hľadiska jednotlivých subregiónov), 
  • koordinácie  procesu zberu projektových zámerov a participovať na príprave integrovaných územných investícií na území príslušného subregiónu,
  • sieťovania sociálno-ekonomických partnerov, zisťovanie potrieb v regióne, 
  • pasportizácie potrieb subregiónu a následnú komunikáciu s Úradom PSK
  • ostatné činnosti, týkajúce sa sociálno-ekonomického rozvoja príslušného regiónu.

V jednotlivých prirodzených subregiónoch budú pôsobiť nasledovní zamestnanci ( meno, priezvisko a kontaktné údaje pre komunikáciu):

Meno a priezvisko Región mailová adresa tel.
Ing. Ján Pecuch Šariš jan.pecuch@vucpo.sk 0905648815
Ing. Pavol Zajac Horný Zemplín pavol.zajac@vucpo.sk 0915973313
Ing. Miroslav Perignáth Spiš miroslav.perignath@vucpo.sk 0905407942

Prosíme, aby ste sa prioritne obracali s otázkami týkajúcimi sa prípravy na čerpanie fondov EÚ a kreovania rád partnerstva na našich regionálnych koordinátorov. Veríme, že pôsobenie pracovníkov Úradu PSK priamo v subregiónoch skvalitní naše činnosti a služby voči sociálno-ekonomickým partnerom na lokálnej a regionálnej úrovni. 

V prípade otázok a nejasností môžete komunikovať aj našou kanceláriou MAS TRI PRÚTY.