Oznámenie k aktualizácii výzvy MAS_105/7.2/1.1 PRV (pre obce)

Oznamujeme žiadateľom, že z dôvodu prebiehujúceho procesu aktualizácie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO nebude možné predkladať žiadosti o NFP do stanoveného termínu 29.11.2019.

O zverejnení aktualizovanej príručky a o všetkých zmenách Vás budeme včas informovať na našej webovej stránke.