Dodatočná alokácia

Po niekoľkoročnom čakaní 1.4.2022 PPA zverejnila Oznámenie o pridelení predbežnej dodatočnej alokácie v zmysle ods. 11, kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2022, určené pre Miestne akčné skupiny, ktorým bola schválená žiadosť o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (výzva č. 21/PRV/2017).

Bližšie informácie môžete si prečítať tu: