Výzva MAS_105/7.2/5

Oznamujeme Vám, že dňa 24.7.2023 MAS TRI PRÚTY vyhlásila pre členské obce Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.

Opatrenie 7 – Podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Výzva spolu s prílohami k výzve je na stiahnutie vo formáte ZIP tu:

Link na výzvu zverejnenú v ITMS2014+: https://public.itms2014.sk/vyzva?id=122b45b7-f9ac-4da4-952a-e45a10c1fde3

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 07. 2023

Dátum uzavretia výzvy: 22. 09. 2023

Alokácia: 358 586,74 €

Miera podpory: 100 %

Maximálna výška NFP: 100 000 €

Oprávnené činnosti: V súlade s Príručkou pre prijímateľa LEADER – Prílohou 6B:

• výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok

• výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd

• zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk) a pod.

• výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní

Oprávnené výdavky:

Výdavky sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli uhradené po podaní ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD. Bližšie vysvetlenie je uvedené vo Výzve.


Zverejnené: 24.07.2023